Onvoorwaardelijke liefde

Door Joop Neven

“En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen”.

Weinig woorden in het NT drukken de liefde van Jezus uit dan het kruiswoord: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Dit is liefde in haar puurste vorm. We zullen de grootheid van deze woorden niet kunnen verstaan als we niet eerst aandacht schenken aan het woordje “en” waarmee de tekst begint. In het voorgaande vers staat: ”En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigde zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde”. Dan spreekt Jezus: “Vader, vergeef het hun” Terwijl Hij in de dood gestort wordt, terwijl de mensen zich hebben verlaagd tot het allerergste, terwijl Hij stervende was, terwijl de mensen het hebben gewaagd de eniggeboren Zoon van de Schepper aan het kruis te slaan bad Jezus “Vader, vergeef het hun”. Jezus bad niet: “Vader vergeld het hun” of  “Vader vernietig hun voor eeuwig” De Vader antwoordt ook niet: “Dit hebt Ik gewild”, niets van dit alles. In een onuitsprekelijk strijd, roept Hij “Vader vergeef het hun”. En de Vader heeft het ons vergeven door Hem uit de doden op te wekken. De Vader heeft ons niet lief omdat de Here Jezus aan het kruis een prijs heeft betaald, maar omdat God ons lief heeft, heeft Hij Zijn Zoon gezonden, en die hebben wij gekruisigd. Het uur van de grote beproeving breekt aan. Jezus Christus, de schuldeloze Zoon van God, hangt aan het kruis. Nu is er voor liefde en vergeving geen plaats meer? Nochtans keerde God Zich niet af, maar maakte van dat kruis het hoogste blijk van Zijn liefde, en bewees dat door de opstanding van Christus. Het is het hemelse antwoord van de Vader. Jezus bede aan het kruis blijkt hoe sterk Hij zich bewust is geweest van de blindheid van de mens, naar verstand en ziel. “Zij weten niet wat zij doen”  sprak Hij. Blindheid was hun kwaal. Laten wij inzien dat Jezus aan het kruis werd genageld, door de blindheid van de mens, en niet door de wens van de Vader. De mensen die riepen “Kruisigt Hem” waren niet zo zeer slecht, maar eerder blind. Zij wisten niet wat zij deden. Wat een tragedie! Deze blindheid komt ook in onze dagen op vele manieren tot uitdrukking. Oprecht wordt geloofd dat de Vader de straf op de Zoon doet neerkomen, om daardoor vergelding te doen voor de zonde der wereld, maar de Vader gaat in liefde zover mee met de zonde {doelmissing} dat Hij Christus opwekt, en daardoor verzoening teweeg gebracht heeft. Het Licht is in de wereld gekomen, maar zij hebben het niet gezien. Johannes zegt: “Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht”. Jezus sprak de waarheid. De mensen die Hem kruisigde hebben niet geweten wat zij deden. Zij leden aan een afschuwelijke blindheid. Als ik opzie naar het kruis, worden we niet alleen herinnerd aan de liefde van God, maar ook aan de blindheid en zwakheid van de mens. Het herinnert niet alleen aan de liefde van Christus, maar ook aan het laagste van de mens. De Vader heeft in de opstanding het grote symbool van de liefde geopenbaard, die de haat overwint, en van het licht dat de duisternis verdrijft. Laten we nooit vergeten dat de Here Jezus aan het kruid werd genageld door menselijk blindheid. Zij die Hem kruisigde wisten niet wat zij deden.

“Hebt uw vijanden lief”
Hoe leren we onze vijanden lief te hebben? Liefde gaat veel dieper dan emotioneel gepraat. Het Grieks heeft voor “liefde” drie woorden. Het woord “eros” staat voor romantische liefde. Het tweede woord is “filia”, een wederkerige liefde, we hebben iemand lief omdat we hen aardig vinden en omdat zij ons aardig vinden. Het derde woord is “agape”, de liefde van God, werkt als overvloeiende die niets terug vraagt. De “agape” liefde is aan het kruis getoond. Nu begrijpen we wat Jezus bedoelde toen Hij sprak: “Hebt uw vijanden lief”. We mogen er blij om zijn dat Hij niet heeft gezegd: “Vindt uw vijanden aardig”. Hij spreekt van de “agape”, de alles verlossende liefde voor alle mensen. Van alle machten van de wereld houdt deze liefde altijd stand. Deze scheppende liefde is geopenbaard in de Here Jezus Christus.

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *