In het Grieks staat er voor voleinding het woord sunteleia. Dat woord heeft nogal wat betekenissen

Door dr. K.D Goverts

Sunteleia – gemeenschappelijke bijdrage tot een belasting
Gemeenschappelijke bijdrage tot een belasting. Als ieder dus zijn sunte­leia heeft betaald, kan de belastingdienst zeggen: nu hebben we onze sunteleia compleet. Het is goed om dit punt even in ge­dach­ten te houden, want als het dus gaat om de eeuw, dan levert dus elke burger van het konink­rijk een bijdrage aan die eeuw. Er wordt in de Joodse traditie gesproken van deze eeuw en van de toeko­men­de eeuw, de ‘olam ha-zè’ en de ‘olam ha-ba’. De rabbijnen zeggen dan: die komende eeuw blijft altijd komen. Je kunt nooit zeggen, dat die komen­de eeuw voltooid is. Je blijft ook altijd hopen: zo blijve dan geloof, hoop en liefde. Je zult dus nooit kunnen zeggen: nu hebben we het allemaal gehad. Die toekomende eeuw wordt dus opgebouwd uit al die gemeen­schappe­lij­ke bijdragen. Je draagt allemaal je steentje bij aan dat huis van de tijd. Daaruit kun je meteen de conclusie trekken: die voleinding valt niet als een bom uit de lucht, maar die wordt gebouwd, net als de tempel, uit al die bij­dra­gen. Al die verschil­lende elementen dragen bij tot de voleinding van de eeuw. Je zag dat ook bij de bouw van de tabernakel. Ook daar leverde iedere Isra­e­liet zijn bijdrage om die tabernakel op te kunnen richten. Ze brachten hun goud, hun zilver en hun fijn linnen en andere kostbaarheden. (Ex.25). En dan kan iedere rechtgeaarde Israëliet zeggen, als de tabernakel voltooid is, mijn draadje zit er ook in; mijn goud maakt nu deel uit van de tabernakel.Als je nu toch wilt spreken van een einde, dan kun je zeggen: “De voleinding van deze eeuw is het einde van het kwaad”.

Sunteleia – vereniging van burgers
Sunteleia – vereniging van burgers. Dat is de tweede betekenis van sunte­leia. Vooral in Athene speelde dat een rol. Van die vereniging van burgers wordt dan gezegd: het is een vereniging, die op gemeen­schappelijke kosten een schip uitrust voor de dienst van de staat. Die burgers van die vereni­ging wilden dus graag, dat er weer een schip van stapel kon lopen. Dat schip kon dus varen dankzij alle mensen, die zich daarvoor hadden inge­zet. Zo is dat ook met het schip van de tijd, het schip van de eeuw. Al de kin­de­ren Gods zorgen Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen,en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte” {Ps.107:29,30}.

Sunteleia – vereniging van gelijkgezinden
Vereniging; de derde betekenis. Bij de oude Grieken was dat dan vooral een vereniging van goden. Wij den­ken dan aan een vereniging van mensen, een vereniging van al die mensen, die hun hart willen toe­wijden aan de dienst van de Heer. Als die vereniging er dan helemaal is, als die leden dan één van hart en ziel zijn, dan kan de toekomende eeuw be­ginnen. Dat hoeft dan niet te beteke­nen, dat je allemaal precies hetzelfde denkt, maar wel, dat je hetzelfde ver­langen, dezelfde intentie hebt. “Nadat hij vandaar verder was gegaan, trof hij Jonadab, de zoon van Rekab aan, die hem tegemoet kwam; hij groette hem en vroeg hem: Is uw hart mij even oprecht toe­ge­daan als mijn hart u? Jonadab antwoordde: Ja, gewis”. {2 Kon.10:15}.

Sunteleia – staatkundige vereniging
Staatkundige vereniging. Bondgenootschap. Dit ligt dus eigenlijk in het verlengde van die vorige be­tekenis. God en mens verbinden zich aan elkaar in één verbond. God en mens vormen als het ware een staatkundige vereni­ging in het Ko­ninkrijk der hemelen. Paulus zegt: ons burger­schap is in de hemel. “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten”. {Filipp.3:20} Je kunt ook vertalen: Ons hoofdkwartier”. Dat is dus het hoofdcentrum, het beleidscentrum, het zenuw­centrum, waar je mee verbonden bent.  Je bent dus verbonden met het centrum van waar­uit het Koninkrijk komt. Dat wordt dan de voleinding, de completering van de eeuw. Die eeuw wordt geboren vanuit dat beleidscentrum. God houdt daar zijn ‘stafverga­de­ringen’ met de gemeente. Het is in feite een soort al­lia­ntie. Ons hoofdkwartier is in de hemel….

Sunteleia – gemeenschappelijke actie
Gemeenschappelijke actie of uitvoering. Gemeenschappelijk wordt er een plan van actie uitge­stippeld en daar uit­voe­ring aan gegeven. Dus de eeuw wordt in een gemeenschappelijke werk­zaamheid uitgevoerd.

Sunteleia – voleinding
Voleinding. Dat waren dus de zes betekenissen van het woord sunteleia. In dat woord sunteleia zit als grondbetekenis het woord telos. Dat woord wordt meestal vertaald met einde, doel, einddoel. Dat woord ‘telos’ vinden we bijvoorbeeld in: Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden”. {Matt.24:13}. Letterlijk: “Die zal héél worden”. Deze vertaling zou je in feite beter kunnen hanteren, omdat ‘behouden worden’ vaak een nogal beladen begrip is. Het lijkt dan of het behouden wor­den afhangt van jouw volharding. Dan zou je uitroepen: “Maar wie kan dan behouden worden!”. Letterlijk kun je hier ook vertalen: “Wie eronder blijft, zal héél worden”. {Matt.24:13} ‘Eronder’, dat wil zeggen: onder de tijd, met de bedoeling dat je niet weg­loopt, dat je op je post blijft. Wie op zijn post blijft tot het einddoel zal héél worden. In vers 14 komt dat woord telos wéér naar voren. “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn”. {Matt.24:14}