De Zoon

Door Joop Neven

“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in {de} Zoon”{Hebreeën 1 vers 1}.

Alles wat God tot ons spreekt, spreekt Hij alleen in Christus. Het onderscheid ligt in dat ene woord: in {de} Zoon. De profeten waren met velen, de Zoon is één! De profeten waren gebrekkig, de Zoon is volmaakt. De profeten wezen op de toekomst, de Zoon wijst op Zichzelf. God heeft tot ons gesproken in de Zoon. Let op dat voorzetsel: in. Want alles wat God tot ons spreekt, spreekt Hij alleen in Christus. Hij is de enige profeet. God vraagt: “Wie is mij gelijk?” Niemand kent de Vader dan door de Zoon” Niemand heeft de Vader gezien. De Eniggeboren van de Vader, die heeft Hem ons verklaart. Hij is het, die ons kwam openbaren de raad Gods en de verborgenheid van Zijn wil. Alles wat de Vader te geven heeft, is in de Zoon. Alles wat de Vader te zeggen heeft, zegt Hij in Christus. Zijn verlossende liefde is geopenbaard in de Zoon, en dat betekent maar één ding, de verlossing van de gehele schepping. In de volheid des tijds zond God Zijn eniggeboren Zoon, – om te onderwijzen? Om het oordeel aan te kondigen? – nee, God zond Zijn Zoon om ons te verlossen. “Zie, ik verkondig u grote blijdschap. U is heden de Heiland {Redder} geboren!”. God heeft tot ons gesproken in Zijn Zoon en daarom heeft Hij tot ons van vrede gesproken. Zoals het Zoonschap het begin is van het Evangelie, is het ook het eind en het doel van de Blijde Boodschap, namelijk, dat de schepping reikhalzend verlangt naar het openbaar worden van de zonen Gods  {Rom.8 vers 19}. Het kan niet anders , dat uiteindelijk allen vol zijn van God, er is dan geen plaats meer voor iets anders dan voor de vreugde over zijn goedheid. “Al uw werken zullen U loven, Here” { Ps.145 vers 10}. Als Christus het werk van zijn koningsheerschappij tot uitvoering heeft gebracht, dan zal Hij alles overgeven aan de Vader “opdat God zij alles in allen {1Kor. 15 vers 28}. “En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijk onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel. De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus” {1Kor 15 b ver 54-57}. Er past maar één ding, het lied van de vreugde te zingen, om het heil dat God voor Zijn schepping bereid heeft.

Wil God dat een klein deel van de mensheid behouden wordt, en het merendeel van de mensheid verloren gaat? Nee, het doel van God is de redding van alle mensen. En dat zal gebeuren ook. “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer {Lett: de vele = allen}velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer {Lett. de vele = allen} velen rechtvaardigen worden”{Rom. 5 vers 18-19}.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *