God haat U

Door Joop Neven

“Dat stond op een evangelisatiepamflet in vet gedrukte letters. De hier gebruikte techniek heeft veel weg van een hersenspoeling. Dit thema stond altijd centraal tijdens jeugdkampen van onze kerk en luidde ongeveer als volgt. Stap 1: roep een ondenkbare angst op; Stap 2: wijs daarna op de nooduitgang. De hele horde van Bijbeluitleggers die in mijn jeugd voorbijkwamen, leerde consequent dan Jezus Christus voor ons gestorven en daarna opgestaan was uit de dood. Zodoende had Hij voorzien in een mogelijkheid om Gods toorn te ontgaan. Doordat Jezus de straf onderging die wij verdiend hadden en Gods wraak zich daardoor van ons verplaatste op Hem, slaagde Jezus er in Gods boosheid af te wenden. Maar in deze optiek blijven woede en wraakzucht onlosmakelijk met God verbonden. Als wij Jezus aanvaarden als onze Verlosser in antwoord op de uitnodiging vanaf de kansel en wij ons vervolgens onderwerpen aan het gezag van een kerk – dan zal God zijn woede jegens ons laten varen. Maar als wij Jezus niet accepteren en dus als zondaars sterven, zal God zijn wrekende houding nooit opgeven”. Tot zover de jeugdherinnering van Thomas Talbott. {Uit: De onweerstaanbare liefde van God}.

Velen benadrukken de voortdurend zondige staat van de mens, omdat ze bang zijn een krachtig middel verliezen om de mens tot God te brengen. Ik zou zeggen probeer het eens met het Evangelie van de alles overwinnende Liefde. De gereformeerde opvatting wordt de gerechtigheid van God gezien als, oordelend, straffend.

Gerechtigheid
Het gaat om gerechtigheid die het geloof van Jezus Christus zichtbaar is geworden.{In de oorspronkelijk Griekse tekst staat in Rom.3 vers 22 dia pisteoos lesou Christou, d.w.z door {het} geloof van Jezus Christus. Gerechtigheid “onthullen” {Rom.1 vers 17}, gerechtigheid “doen verschijnen”{Rom.3 vers 21} en gerechtigdheid “tonen” {Rom.3 vers 25}, zijn verwante uitdrukkingen. “Gerechtigheid tonen” kan in het Bijbels spraakgebruik niet betekenen: “laten zien dat je het kwaad niet onbestraft laat”, want Paulus zou dan in Romeinen 1 vers 16 geschreven hebben “Ik schaam me niet voor het goede nieuws, want daarin wordt onthuld dat God het kwaad niet onbestraft laat”. Als Paulus dat werkelijk aan de mensen had verteld, dan was zijn boodschap voor de hoorders beslist geen “goed nieuws”geweest, maar hij zegt: “Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardigen zal uit geloof leven”{Rom. 1 vers 16-17}. Gerechtigheid is, dat God meer doet dan zijn plicht. Als mensen te weinig gedaan hebben, dan zegt Christus, dan doe Ik te veel, kijk dat is gerechtigheid. Paulus bedoeld met “gerechtigheids Gods” iets anders dan de bestraffing van het kwaad. De apostel hechtte aan het woord dikaiosuné dezelfde betekenis als de profeten en wat er in de psalmen geschreven staat. In Psalm 98 horen we, wat er gebeurd wanneer God Zijn gerechtigheid {Hebr: tsedaka} toont:

De Here heeft Zijn heil bekendgemaakt, Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken; Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid. En aan Zijn trouw jegens het huis Israëls; Alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God” {Psalm 98 vers 2-3}. “Gerechtigheid” is in deze Psalm een parallel van heil. Wanneer God Zijn gerechtigheid openbaart, dan laat Hij zien dat Hij Israël {ondanks haar afdwalingen en overtredingen} trouw is gebleven. Precies dezelfde parallel vinden we in Romeinen 1. Paulus schrijft daar ”..ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven”{Rom.1 vers 16-17}. Wanneer God zijn gerechtigheid openbaart dan maakt Hij zijn heil bekend {Psalm 98 vers 2}. Indien Gods gerechtigheid wordt geopenbaard, dan wil dat zeggen dat Hij sterfelijke en vergankelijke mensen in staat stelt om onvergankelijk leven te verwerven {Rom.1 vers 16-17}.

Wat denkt u, haat God de mens? Een regelrechte leugen. Hij is het die hemel en aarde voltooien zal, en daar zijn uiteindelijk alle mensen getuigen van. “…in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen” {Rom.4 vers 21}.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *