Hejkhal – hier is alles

Door dr. K.D Goverts

Hejkhal is ook een van die bij­zon­dere woorden in de Schrift. Het wordt meestal vertaald met tempel en het kan ook betekenen pa­leis.  In elk ge­val heeft het deze twee begrippen ongeveer allebei in zich. Het komt oorspronkelijk uit het akkadisch en dan bete­kent het: Het grote huis. Hejkhal, e-gallu, ‘t grote huis, kan een pa­leis zijn en het kan een tempel wezen. In dat grote huis woont de koning. Dat kan dan de aardse ko­ning zijn, maar het is voor­al ook de hemelse Koning, die daar zijn domi- ci­lie heeft, die zijn intrek ge­nomen heeft in dat grote huis van Adonai. Daar woont Hij zelf en daar wordt zijn heil verkregen.

Maar nu is het wonderlijke – als je dat woord hejkhal wat op de klank af gaat le­zen – zit daar ook nog iets anders in. Dan kun je het op­split­sen in twee delen. Het eer­ste gedeelte Hej betekent: hier of hier is. Het tweede gedeelte khal of khol be­te­­kent: alles. Dan krijgt het dus de betekenis: Hier is alles. Als je het paleis van de koning, de tem­pel des Heren wilt binnengaan en je komt in die tempel, dan kun je zeg­gen: hier is alles. Hier zal het u aan niets ontbreken. Hier zult gij ver­zadigd worden. Hier zult gij de ver­kwik­­king ontvangen, de ver­troos­ting voor uw ziel. Daar komen dan mensen uit de ballingschap en uit de om­zwer­ving van het leven. Ze hebben heel veel gezocht en ze heb­ben heel veel gepro­beerd. En dan staat daar die tempel, dat paleis van God, je zou haast zeggen, als een soort laatste station, als een laat­ste halte waar die trein uit­eindelijk dan stopt en waar dat huis tenslotte gevonden wordt. Zoals het zo prachtig staat in een lied van Tom Naastepad:  ‘Hier mag een enkel woord volstaan’.

En dan komt daar die zwerver en ziet boven het portaal staan: hejkhal, hier is alles. Dan is het ook te begrijpen, dat Jezus zichzelf heeft vergele­ken met de tempel. “Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen”  {Joh.2:19}. Dat is dat Godshuis, die tempel, die Hij zelf is en boven zijn leven en ster­ven staan ook de woorden: hier is alles. Meer is niet nodig. Dat doet haast denken aan het moment, dat de dichters in Oosterbeek bezig wa­ren om de psalmen te be­­rijmen en Psalm 23 ter sprake kwam. Eén van hen kwam toen op het idee om het begin van die psalm als volgt te for­muleren: “De Heer is mijn Herder, ik heb niets meer nodig”. Waarop Jan Wit reageerde: “Een twee­de regel is dus over­bo­dig”.

Dan heb je alles gezegd, meer hoeft niet. Hejkhal, hier is alles. Hier wordt de rust gevonden, hier is de schuld be­taald, hier is de ver­­zoening tot stand gebracht en dat is dan het paleis van de gro­te Koning. Jakob zegt ook “Ik heb alles” als hij na 22 jaar oog in oog staat met Esau. Esau zegt: Ik heb veel, maar Jakob zegt: Ik heb alles. Dat is één van die prach­tige momenten in Genesis 33, waar dat zo tref­fend naar voren komt.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *