Het mannelijke aspect in het priesterschap

Door dr. K.D Goverts

“Allen die van het mannelijk geslacht zijn onder de priesters, zullen het eten; op een heilige plaats zal het gegeten worden; het is allerheiligst” {Lev.7:6}. Alleen zij, die uit de mannelijke lijn van Aäron voortkwamen, waren de pries­ters. Zij bedienden dus de offers. Zij mochten daar dus ook van eten. De vrouwen van de priesters aten dus niet van de offers. Ook even­tuele vrou­­welijke nakomelingen van Aäron of van Levi aten dus niet van de of­fers. Als je die lijn door zo trekken, dan zit er in het pries­terschap heel we­zenlijk het aspect van het mannelijke. Vergelijk de uit­drukking ‘mannelijke rijpheid’. In Openbaring 12 is sprake van ‘een man­nelijk kind’. Er is in het Hebreeuws trouwens nog een verbindings­schakel juist tussen het mannelij­ke en het priesterschap.

Het woord voor manne­lijk, “zakhar”, hangt samen met het Hebreeuwse woord voor gedenken. Dus juist de priester, de mannelijke priester heeft de taak om te gedenken. Vergelijk het gedenkoffer en het ge­den­­ken van het volk voor God. Vandaar dat Aäron ook die gedenkstenen draagt. Hier­op ston­den de namen van de zonen van Israël, om op die ma­nier de ge­dachtenis in stand te houden. Juist de mannelijke priester had dus de opdracht om dat gedenken te verrichten. Hij ontving daarom ook het aandeel van die offers. Daarmee wordt overigens de vrouw niet lager ge­­steld. Juist de laatste tijd komt men tot de ontdekking, dat al die wet­ten die gegeven worden, juist in verband met de vrouw, in wezen vrij­stellingen zijn. In de boeken van Mo­zes wordt de vrouw veel hoger ge­waardeerd dan wij vaak denken. En ook veel hoger dan in al die cul­turen, die er rondom Is­raël waren. Ik geloof, dat Israël juist uniek was in de hoge waardering van de vrouw. In de zinsnede ‘Allen die van het man­nelijk geslacht zijn onder de pries­ters’ moeten we dus geen aanwijzing zien, dat er ook vrouwelijke priesters waren. Het gaat hier om de mannelijke nakomelingen uit het ge­slacht van Aäron. Heel de stam van Levi was namelijk de pries­terstam. Maar alleen de mannen stonden daadwerke­lijk in die pries­terdienst.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *