כ= Kaf, wolk, handpalm

Het is de 11e letter.
De getalswaarde = 20
Het woord voor twintig, esriem, heeft een woordwaarde van 620. Ook het woord Kether, kroon, dat met Kaf begint, heeft een woordwaarde van 620, bovendien bezitten de Tien Woorden 620 letters.

De vormbetekenis: handpalm van de koning, een kroon die gekanteld is.
Omdat het Hebreeuwse woord voor kroon, Kether, met Kaf begint, ziet men in de vorm van deze letter ook een kroon, die gekanteld is, zoals een in eerbied gebogen hoofd van een koning.

ל= Lamed; leren, onderwijzen (actief en passief leren)

Dit is de 12e letter
De getalswaarde = 30
Het verhaal gaat dat in elke generatie een klein aantal rechtvaardigen “in het verborgene” leeft. Hun toewijding aan de Eeuwige en hun daden houden de wereld in stand. Sommige mystici spreken van 30 rechtvaardigen, weer anderen van 36. Bijzonder is dat het getal Lamed is samengesteld uit een Jod(10), een Wav (6) en een Kaf(20). Opgeteld vormen deze 3 letters het getal 36.

De vormbetekenis = de Goddelijke inspiratie die in onze werkelijkheid neerdaalt.
Leren kan alleen in 2-tallen: de één vraagt, de ander geeft antwoord. In de film “Yentl” met Barbara Streisand komt dat zo mooi in beeld. Het heeft met Lernen te maken. Kennis (Daät) wordt met het mannelijk (Adam) en vrouwelijke (Eva) principe verbonden en laat ook het woord voor “seksuele gemeenschap hebben” zien, dat in het Hebreeuws hetzelfde woord is als weten en kennen, namelijk jada. Dat is in de Statenvertaling terug te vinden in het woord bekennen. In sommige mystieke stromingen staan Adam en Eva dan ook model voor de leraar en leerling. Zij zien dit model terug in de vorm van de Lamed: een Jod (beeld van het zaad van de kennis) die van boven afdaalt in de kaf (de handpalm), die ook het ontvankelijke (hart) van de leerling verbeeldt. Wat de uiterlijke vorm betreft is de Lamed de letter die boven de oppervlakte van de andere letters uittorent. Daarom symboliseert deze letter de Goddelijke inspiratie, die vanuit de transcendente wereld, in onze werkelijkheid neerdaalt.

מ= Mem; water

Dit is de 13e letter.
Getalswaarde = 40
De getalswaarde van het woord één (Echad) אחד is 13, waarmee de Eeuwige wordt genoemd. Het woord liefde, ahava, heeft een waarde van 13. Samen vormen deze 2 woorden< één en liefde, de waarde van 26, de woordwaarde van de godsnaam JHWH (Jod, Hee, Wav, Hee) De getalswaarde van mem is 40, een getal dat sterk verbonden is met het begrip voorbereiding. Het regende 40 dagen en 40 nachten voordat de vloed uit het verhaal van Noach de totale aarde bedekte. Ook duurde het 40 dagen voordat Noach het venster van de ark opende en een raaf uitliet.  Mozes kende 2 perioden van 40 jaar, waarin hij voorbereid werd op het leiderschap van Israël. Vervolgens leidde Mozes het volk 40 jaar door de woestijn. De duur van de zwangerschap is 40 weken en het duurt 40 dagen voordat na de conceptie sprake is van het begin van een foetus. Allemaal voorbeelden van een voorbereiding op iets.

Vormbetekenis = de handpalm beschermt de mens
De Mem is samengesteld uit een Wav en een Kaf. De beide letters staan respectievelijk voor mens en handpalm. De handpalm beschermt de mens, de mens leunt tegen die handpalm. Mozes is de waterman, komt uit het water. De dochter van de Farao die Mozes vindt zegt: “Ik heb je uit het water getrokken”

נ= Noen; vis, koninkrijk, erfgenaam van de troon

Dit is de 14e letter.
De getalswaarde = 50 De vormbetekenis = twee gestalten als dienaren van God
De vorm doet zich voor als 2 gestalten, de 2 typen van gelovigen of dienaren van God. Eén die in eerbied het hoofd neigt en de tweede die met geheven hoofd God tegemoet treedt. Deze laatste betekenis wordt vaak als typerend voor de gestalte van Mozes gezien. Jozua wordt Ben Noen genoemd, de zoon van Noen, de opvolger van Mozes. Hier eindigt de Thora en beginnen de Profeten. Ben Noen is ook de Zoon van de Vis, waarmee Jezus van Nazareth wordt bedoeld. Jozua leidde ook het volk, net als Jezus. (Jozua van Nazareth)

ס= Samech; ondersteunen, ergens op vertrouwen

Dit is de 15e letter.
De getalswaarde = 60 De vormbetekenis = slang, die in zijn staart bijt, een gesloten cirkel
Dit is een verwijzing naar het onvergankelijke en eeuwigheid van al het geschapene. Het is de goddelijke bezieling in alle leven De lege ruimte in de cirkel symboliseert de leegte, het Onnoembare Goddelijke ( Ein Sof) In het eigen wezen werd het scheppingsproces op gang gebracht. Nummeri 6: 24

De Eeuwige zegene en behoede u.

De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede”

De Hebreeuwse tekst is bijzonder mooi gecomponeerd in 3 zinnen, die 3, 5 en 7 woorden bevatten en respectievelijk 15, 20 en 25 letters. De openingszin correspondeert met Samech, als 15e letter. De som van het aantal letters is 60, het getal dat overeenkomt met de letterwaarde van Samech. Volgens de rabbijnse traditie bevat een mensenhand 30 beenderen. Wanneer de preister zijn handen opheft om de zegen uit te spreken, verwijzen deze 2 keer naar de 30 beenderen en de 60 letters van de zegen.

ע= Ajin; oog, fontein

Dit is de 16e letter
Getalswaarde = 70
Dit getal verwijst naar de 70 volken en talen van de wereld. Er zijn 70 zielen van het huis van Jacob naar Egypte gekomen. Er worden 70 oudsten door Mozes gekozen en 70 wijze mannen vormen het Sanhedrin. Koning David is 70 jaar geworden. De Babylonische ballingschap duurde 70 jaren. De godsnaam JHWH komt 1829 maal in de Thora voor. Dit is 70 keer 26, en 26 is de woordwaarde van de godsnaam.

Vormbetekenis = Een oog is gericht op de toekomst, het andere op het verleden.
De vorm van Ajin laat een letter Zaijn zien en een Wav rustend op een Noen. De beide letters verwijzen naar de schepping. De Wav naar de 6 scheppingsdagen en de Zaijn naar sjabbat, zoals in Genesis 1 verteld wordt.

פ= pee; mond

Dit is de 17e letter.
De getalswaarde = 80
Het getal 80 heeft in de bijbelse traditie niet zoveel aanknopingspunten als andere hebreeuwse letters. Er is in Psalm 90 de verwijzing naar 80 als het getal van iemand die wat leeftijd betreft sterker is dan gemiddeld (70)

De vormbetekenis = het woord dat krachtig de mond uitgaat.
De Pee ziet er uit als een geopende mond met een voortand. In het ochtendgebed heet het: “Gezegend die sprak en de wereld is er”. In het bewustzijn ontspruit een gedachte en van daaruit ontstaat de dynamiek die de gedachte onder woorden brengt. Ten slotte “mondt” dit uit in het geluid van het gesproken woord. Dan brengt het woord het leven op gang. Naar het besef van sommige Joodse mystici heeft elk wezen in de schepping een mond, waarmee hij zijn eigen individuele lied kan uitspreken of zingen. Soms wordt het niet menselijk spreken gehoord, zoals in het geval van de slang uit het Paradijsverhaal of van de ezel van Bileam.

צ= Tsadi; vishaak

Dit is de 18e letter.
De getalswaarde = 90
Dit getal duidt op de totaliteit van het bewustzijn van een mens. Wie 90 jaar oud wordt, behoort tot de zeer sterken. Sara was 90 jaar oud bij de geboorte van Izaäk.

De vormbetekenis= vishaak, die de “lichtkern” van de mens naar boven haalt.
De naam is direct verbonden met het woord tsadiek, dat rechtvaardige betekent. De Tsadiek is de mens die door zijn of haar integere levenshouding in anderen de “verloren vonken van de oorsprong” weet op te sporen. Hij of zij vist als het ware de goddelijke vonk, het goede als een soort “lichtkern” in mensen naar boven en verbindt die mens weer met zijn of haar goddelijke oorsprong. Hij geeft hun kracht en moed door zijn levenshouding, waarbij spreken en handelen een eenheid vormen. De meester helpt de leerlingen zichzelf te worden en in ogenblikken van inzinking helpen de leerlingen de meester zichzelf te hervinden. De meester ontsteekt de zielen der leerlingen, nu omgeven zij hem en verlichten hem. (Martin Buber)

ק= Koef; aap, in het Aramees “oog” van een naald

Dit is de 19e letter.
Getalswaarde = 100
De wereld van de toekomst begint bij 100. De aartsvader Abraham kreeg op zijn 100e zijn zoon Izaäk. Met diens geboorte begint Abrahams toekomst.

Vormbetekenis = de omhulling van de Goddelijke vonk
Het heeft verbinding met het werkwoord nakaf dat iemand of iets omgeven betekent. Dit verwijst weer naar het begrip kelipa, dat omhulsel, schelp of bedekking betekent. Het begint ook met een Koef. De kelipot (meervoudsvorm) zijn de schillen of bedekkingen die de goddelijke vonk in elke vorm van de schepping omhullen en verborgen houden. Het behoort tot de opdracht van de mens (Baäl Sjem Tov) om de lichtvonk uit hun bedekking weg te halen en deze te verenigen met de goddelijke bron, waaruit ze ooit kwamen en waarin ze zullen terugkeren. De Koef is de omhulling van de goddelijke vonken. Het pad van Koef wil zeggen dat het verstand (Binah) alleen dan goed functioneert als het uitmondt in barmhartigheid. (Chesed)

ר= Reesj; hoofd, begin

Dit is de 20e letter.
De getalswaarde = 200 De vormbetekenis = de mens in gebed of meditatie
Het beginsel van alle wijsheid is het diepe respect voor de eeuwige. Genesis 1:1 begint met beresjiet, meestal vertaald met “in het begin” en geschreven met de letters Beet, Reesj, Alef, Sjien, Jod, en Tav. Het woord Reesj is hierin de stam van het woord resjiet. Het woord wordt begrepen als “hoofdzaak” of “beginsel” . De vorm heeft veel weg van een licht gebogen hoofd van opzij gezien, waarbij de rechterlijn naar beneden lijkt op de hals van een mens. Men heeft hier altijd de houding van devotie in gezien of een mens in gebed of meditatie. De naam Reesj draagt het besef in zich dat het bewustzijn als kostbaarste geschenk van de mens wordt gezien, waarin het besef wordt gelokaliseerd een eigen onafhankelijke entiteit te zijn, iets unieks, onvervangbaar. Reesj is de enige letter van het Hebreeuwse alfabet die “zwanger’ is van dit bewustzijn. Het besef dat er verbinding is met het Goddelijke.

ש= Sjien; tand, jaar, scharlaken (rood) en twee

Dit is de 21e letter.
De getalswaarde = 300
Dit verwijst naar het eeuwige en onveranderlijke van het Goddelijke. De woordwaarde van de uitgeschreven namen van de letters van het woord Elohim, God, is opgeteld 300.

De vormbetekenis = de 3 vlammen als beeld van de onveranderlijke Essentie
Op het vierkante doosje van de gebedsriem die de man voor het gebed op zijn voorhoofd aanbrengt, staan 2 letters Sjien afgebeeld. Op de rechterzijde een Sjien met 3 vlammen en op de linkerkant een Sjien met 4 vlammen. Een verwijzing naar onze wereld en naar de toekomende wereld. Ook is er een verwijzing naar de 3 aartsvaders: Abraham, Izaäk en Jacob en de 4 aartsmoeder; Sarah, Rebecca, Lea en Rachel. Samen vormen ze het beeld van Israël.
De 3 tanden of vlammen van de Sjien wijzen op het beeld van het vurige kooltje en de vlam, als beeld van de Onveranderlijke Essentie van de geschapen werkelijkheid en de veranderlijke verschijningsvorm daarvan in de bewegende vlam die rond het vurige kooltje danst. De 3 vlammen staan voor het innerlijke vuur in het kooltje, het kooltje zelf en de uiterlijke zichtbare vlam.

ת= Tav; teken, inprenting, zegel

Dit is de 22e letter.
De getalswaarde = 400
Dit staat symbool voor de grens van het menselijk denken en kunnen.

De vormbetekenis = het oneindige laat zich in de vorm van het eindige ervaren
Het symbool van het Oneindige dat zich in de vorm van het eindige laat ervaren en kennen. Daarmee staat de Tav voor de afdruk of inprenting van het goddelijke, de onvergankelijke; Gods stempel of “keurmerk”op elk levend schepsel. Cel is in het Hebreeuws ta, (Tav, Alef). Juist omdat daarin begin en einde in één woord bij elkaar gehouden worden.
De tav wordt ook geassocieerd met het teken dat God aan Kaïn gaf, zodat niemand hem kon doden. De Hebreeuwse werkwoordsvorm voor “jij zult leven “tichje”, begint met de Tav.

K.D Goverst

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *