Ruimte scheppen

Door dr. K.D Goverts

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde” {Gen.1:1}. Dat is één tekst en daar zit al zoveel in. Het eerste wat opvalt is, dat het in Genesis 1 gaat over het scheppen van God. Scheppen is in het Hebreeuws dat prachtige woord bara. Bara kan bete­ke­nen: vorm geven aan wat vormeloos is. Vorm geven aan wat helemaal geen vorm heeft, wat geen structuur en geen orde heeft. Er zijn ook uitleggers die zeggen dat het woord bara komt van een He­breeuws woord dat rooien betekent, in de betekenis van het omhakken van bomen. Dat is een mooie gedachte. Het scheppen van God is eigen­lijk net zoiets als wat er gebeurt als iemand bomen gaat rooien, want dan komt er een open plek. Het heeft dus eigenlijk te maken met ‘ruimte scheppen’. Die uitdrukking kennen wij ook. Dus als God gaat creëren, dan schept Hij ruimte. Dan komt er ruimte om te leven. Hij duwt al die dingen die er niet bij horen opzij, zodat er ruimte komt om adem te halen.

Die hemel en aarde tot voltooiing brengt Is God opgehouden met scheppen? Was Hij alleen maar heel vroeger eenmaal de Schep­per? Er zijn teksten, onder andere ook in Jesaja, waarin zo prach­tig tot uitdrukking komt, dat God nog altijd de Schepper is, bijvoorbeeld: “Zo zegt God (eigenlijk staat er dé God, met nadruk), de HERE, die de (letter­lijk uit het Hebreeuws) heme­len schept en uitbreidt met alles wat daaruit ont­spruit” {Jes.42:5}. Als je dat leest in de Hebreeuwse tekst, wordt daar een woord gebruikt dat ook de tegenwoordige tijd omvat. De oude klassieke dogmatiek zei dan ook: Het gaat om een ‘creatio continua’. God gaat continu door met scheppen. Hij is niet op een gegeven mo­ment opgehouden met wat Hij ooit heel lang geleden gedaan heeft. Hij gaat voort met scheppen!

We vergelijken het met iemand die een horloge maakt. Dat horloge is al ja­ren geleden gemaakt en degene die dat horloge ge­maakt heeft, kijkt er nooit meer naar om. Ik word nooit opgebeld door de fabrikant van dat hor­­loge met de vraag: Hoe gaat het nu met dat horloge, loopt hij nog? Want ik wil toch wel weten hoe dat horloge er nu bijstaat. Nee, de fabri-kant belt mij nooit. Hij heeft dat ding ooit een keer gemaakt en opge­won­den en zich er verder niet meer mee bemoeid. Maar zo is het met God niet. Het is met God niet zo, dat Hij ooit een keer de hemel en de aarde gemaakt heeft en toen gezegd heeft: We zul­len het zaakje opwinden en dan zien we wel hoe het afloopt. Nee, God is nog altijd de Schepper, vandaag en morgen en voor eeuwig. Hij is de creatieve God en dat blijft Hij tot het laatste der dagen. Daarom is dat een van zijn wezenskenmerken. Je moet de Bijbel verstaan vanuit het karakter van God. Heel de Bijbel is een openbaring van Gods wézen om te gaan ontdekken wie Hij is. Hij is nog altijd de God die doorgaat met scheppen.

Een predikant begint zijn diensten vaak met de bede: “Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en tot vol­too­iing brengt”. De hemel en de aarde heeft Hij niet alleen ooit een keer gemaakt, maar die brengt Hij ook tot voltooiing. Dat woord maken betekent in het He­breeuws ook: afmaken. Wat Hij maakt, brengt Hij ook tot voltooiing.

Dus God blijft de Creator, de scheppende God.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *