Verborgenheid

Door Joop Neven

Het verbergen van God in de bedeling {aioon} is voor velen een slapende God, Hij bemoeid zich niet direct met de wereld. Men kan de wereld zelf leiden, zonder dat God direct ingrijpt. Het is en blijft een moeilijk begrijpbare tijd voor velen. Want immers: Israël is als natie toch het uitverkoren kanaal voor het behoud van de volkeren? Dat staat toch duidelijk in de Bijbel, bijv. “In u zullen alle geslachten gezegend worden”{Gen.12 vers 3}. Of “Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen,en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, uw God, en van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft”{Jesaja 55 vers 5}, of “Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang” {Jesaja 60 vers 5}. Lees verder is Jesaja 60 vers 5 en 11. Ook in het NT staat een tekst die daarop wijst: “Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! Ik spreek tot u, heidenen. Juist opdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees {en bloed} mocht opwekken, en enigen uit hen behouden. Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden”{Rom.1 vers 12-15}. We zien dat de Schrift van Genesis 12 tot Handelingen 28 vers 28 aan Israëls bestemming gewijd is. Als we de profetie aangaande Israël als volk, bestemd als een zegen kanaal voor de volkeren zien, dat kunnen we maar één ding concluderen dat het nog in de toekomst ligt.

Een geheel “nieuw”program

In de brieven van Paulus aan de Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen en 2 Timotheüs wordt dit uiteengezet. Terwijl het uitverkoren volk Israël geroepen is om de heerschappij op de aarde te brengen, is de roeping van Paulus, in deze bedeling, de opbouw van het Lichaam van Christus te verkondigen. We moeten goed begrijpen dat ondanks de tijdelijke terzijde stelling van Israël zijn bijzondere roeping blijft behouden. Maar nu. Als de brieven van Paulus lezen dan zien we dat de heidenapostel zich richt op de heidenen. We lezen in Efeze 3 vers 1, “Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben”. En dat hij aanspraak maakt op een “openbaring” en een bedeling, die God hem geven heeft voor de heidenen, zie Efeze 3 vers 1-9. en Kolossenzen 1 vers 24-28. Dit is de verborgenheid aan Paulus geopenbaard, die hem zo uniek gemaakt heeft . “….hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag”{2Tim.1 vers 12}. Hij spreekt zelfs over “mijn evangelie”{2Tim. 2 vers 8}. Het was ook in de tijd van Paulus een moeilijk te verstane leer, en steeds meer keerde zich tegen hem, zelfs zo erg dat hij in 2Tim.1 vers 13-15 zegt: “Neem tot voorbeeld de gezonde {Lett: zonder afwijzing} woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilege Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd. Dit weet gij, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd, onder anders Fygelus en Hermogens”. Nog steeds is de boodschap van Paulus omstreden en moeilijk te begrijpen. Dat de natiën zouden delen in de heerlijkheid van het toekomstige, Israëlitische wereldrijk was geen verborgenheid. De profetische boeken staan er vol van! Maar dat (gelovigen uit) de natiën deel uit zouden maken van de Messias zélf (zijn lichaam -medeleden) terwijl Israël door ongeloof buitenspel staat, dat was verborgen voor de profeten. Zij speurden na in hun eigen geschriften, maar het is geopenbaard aan en door Paulus {Efeze 3}.

Alle mensen

De apostel Paulus verklaart dat door één mens, zonde en dood zijn doorgedrongen tot alle mensen. Zonder één enkele uitzondering. Welnu, zo zal ook door één Mens rechtvaardiging en leven komen tot alle mensen. “Ieder in zijn eigen rangorde”, zegt de Schrift. Eventueel door gerichten heen. Wanneer uiteindelijk de dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan, dan zal “God alles in allen” worden. Er is niets wat zozeer onderstreept dat alles genade is, als juist de mededeling dat allen mensen, zonder uitzondering zullen delen in de heerlijkheid van Christus.
God wil dat alle mensen gered worden en… Hij is een Redder van alle mensen!  Dit is “het Evangelie van de gelukkige God”. Want uiteindelijk zal Hij alles terug brengen naar de eenheid. “één lichaam, en één Geest, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die is boven allen en door allen en in allen” {Efeze 4 vers 1-6}. Eerst was er de twee, dat zit al in de naam Abba, In het woord Abba – אבבא – zit in wezen heel het geheim van de wereldgeschiedenis, want dat woord begint met een alef א (één), dan komt de bet ב (twee) en dan ga je weer naar de alef א (één). Oorspronkelijk kom je vanuit die eenheid, dan ga je naar de ‘tweeheid’, maar uiteindelijk kom je weer bij de eenheid terecht. Eén – twee – één: dat is heel de weg van een mens door het leven. Je begint als eenheid, dan ervaar je in je leven de tweespalt, de twee, de twijfel, de dualiteit, de gespletenheid, waarbij van alles uit elkaar gaat. Telkens ervaar je de gebrokenheid van het bestaan. Het woord ‘abba’ zegt, dat je uiteindelijk weer één wordt van binnen, want abba eindigt met een alef. Zo heeft het Lichaam van Christus en geweldige fuctie in het Plan van God, Hij zal het Lichaam tonen aan de wereld al seen eenheid die niet te splijten is. Zo zal de wereld zich vergapen aan die geweldige heerlijkheid die ten toon gespreid wordt.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *