Wraak is liefde

Door dr. K.D Goverts

God der wrake, Here, God der wrake, verschijn in lichtglans. Verhef U, Richter der aarde” {Ps.94:1}. God is de Richter der aarde; Abraham zei zelfs: “der ganse aarde”. H­ier­bij moe­ten we niet denken aan een gestreng Persoon achter de groe­ne juridische ta­fel, maar aan een barmhartig God, die alles recht gaat zetten, terecht gaat brengen. God is de Rechtzetter der ganse aar­­­de. Zijn verschijning in wraak geeft dan ook geen donkerheid, maar lichtglans.

Wraak is herstel

Het Hebreeuwse woord voor wreken is naqam. En naqam heeft de be­te­kenis: herstellen van recht. Wraak is dus het herstel van het recht. Vanouds wordt ook gezegd: het woord naqam heeft ook te maken met qum, wat opstaan betekent. Dan heeft wraak dus alles te maken met het weer op­staan van hetgeen neergevallen was. Wraak heeft bijbels ge­zien dus te maken met de wederoprichting. “God der wraken, verschijn in lichtglans”, zegt Psalm 94. Wraak staat hier dus zelfs in het meervoud. De populaire opvatting zegt: als God ver­schijnt met zijn wraak, wordt het donker. Maar Psalm 94 zegt: dan wordt het juist licht, dan komt er weer glans in het leven.

De gevoelswaarde van het woord wraak

Wraak klinkt ons meestal wat negatief en wat boosaardig in de oren. Als je wraak in de zin hebt, heb je immers niet veel goeds in ge­dach­ten? Maar wraak is: het herstel van de rechte verhoudingen in de ge­meen­schap. Dus wraak heeft te maken met herstellen, het her­stellen van ver­hou­dingen. Wraak draait dus eigenlijk om de vraag: Hoe krij­gen we Kaïn en Abel weer bij elkaar? Hoe krijgen we Jakob en Esau weer in één verband? Hoe wordt de samenhang hersteld? Hoe wor­den de twee te­gen­delen weer één? Hoe krijg je weer die oor­spron­ke­lijke eenheid.

Wraak is liefde           

De bijbelse wraak is: herstel van de rechte verhoudingen in de ge­meen­­­­schap. Wraak is dus in feite een vorm van liefde, een vorm van recht­zetten. De verhoudingen, die scheef liggen, worden weer in ere her­steld, zodat mensen elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. De wraak van Jozef is, dat hij zijn broeders brood geeft. Dat is ge­na­de­­brood. Dat is het hart van het Evangelie.  Elie Wiesel zegt in dit verband: ‘het laat­ste woord is aan het slachtoffer’. Brood geven aan de vijand. Je ziet dat ook uitgebeeld in het verhaal van Elisa en de koning van Aram. In plaats van de vijand neer te slaan, wordt er brood uitgedeeld. (2 Kon.6:21) De goddelijke wraak is de tegenhanger van de bloedwraak, die bete­kent dat er met gelij­ke munt betaald wordt. Het kwade wordt echter over­won­nen door het goede.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *