Zo behaagde het Adonai: zijn verbrij­zelde          

Door dr. K.D Goverts

“Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen… {Jes.53:10}. Het NBG vertaalt hier wel erg vreemd: “Het behaagde de Here hem te verbrijzelen”. Hoe kan God er behagen in hebben dat Hij iemand verbrijzeld? Een betere vertaling is: ´Het behaagde Hem, Zijn verbrijzelde”. Dus de Here Jezus werd niet door God verbrijzeld, maar Hij was op een gegeven moment een verbrijzelde, en dan zegt God: Het is Mijn verbrijzelde, niet door Mij, maar ook in deze toestand ben je van Mij. De Messias is de verbrijzelde, maar Hij is tegelijk van Hem.  Het is zijn verbrijzelde. Gód heeft hem niet verbrijzeld! Zo brengt de laatste Adam de eerste Adam aan het licht “De HERE immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël” {Jes.52:12}. Het Hebreeuwse woord, dat hier is vertaald met achter­hoe­de kan even­eens betekenen: degene, die inzamelt. Degene, die inzamelt is natuurlijk degene die helemaal achteraan komt. Hij raapt al die verloren aren op. Dat zijn de vergeten garven. De Messias gaat aren lezen. Zo is de Messias: ga over mijn rug maar naar buiten, dan ben jij eruit. Die laatste Adam brengt de eerste Adam aan het licht. Die laatste Adam gaat de eerste Adam niet wegtrappen en zeggen: je was een sukkel en je hebt er niets van terechtgebracht. Die laatste Adam brengt de eerste Adam aan het licht. Zo is Christus, Hij is de Redder der wereld, die als laatste het zinkend schip verlaat.

”wij hebben hem niet geacht”{Jes53:3}.“wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte”{Jes.53:4}. Het was niet Gods wil dat Jezus gekruisigd zou worden. Het had niet zover hoeven te komen als de mensen hadden geluisterd naar de oproep van de Here Jezus “bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” Zijn koninkrijk was geen utopie. Hij meende gewoon wat hij zei. God is niet een bloeddorstige god. De Zoon en de Vader zijn één; het is de wil van God die de Zoon volbrengt, door zich liever te laten doden dan te doden. En de Vader heeft van het kruis het grootste wonder gemaakt, door Hem uit de doden op te wekken. “Hij heeft Zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemelen die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”{Filpp.2 vers 11}.

We later zien Hem staan in openbaring 5 vers 6 en 11  “….een lam staan, als geslacht….” “Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof”. En dan wordt het Lam heel wonderlijk, de eerstgeborene van de doden. Het wordt niet de eerstgeborene van de levende, maar van de doden. Hij is de voorloper. Al die doden van aal tijden, hebben in hem hun pleitbezorger. Hij is de “Albeheerser”zegt Openbaring. Degene die alles beheerst, die uiteindelijk alle dingen tot zijn doel leidt. De hele schepping ziet uit naar de bevrijding. De hoop die door heel de schepping heentrilt is, dat Hij is op weg om “alles te worden in allen”. Heel de schepping is doortrokken van wachten en verwachten. Heel de adama, de aardbodem, wacht op het openbaar worden van de ware Adam, van de ware Mens. “Want ik ben zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden”{Rom.8vers 18}.

We zijn op weg, niet naar het einde, maar op weg naar het nieuwe begin. Was het maar vast zover.

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *