Gods belofte aan iedereen

Door Joop Neven

We leven weer naar het kerstfeest toe, ik zie de lichtjes weer schijnen binnen en buitenshuis. We maken het weer gezellig voor elkaar, licht, warmte, genegenheid, vrede, vooral vrede, want daar zijn we naar op zoek. De komend tijd zal het overbekende lied  “Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens” weer worden gezongen. Het gedeelte van deze tekst is nogal wat mis. Zo heeft men er van gemaakt, “…..mensen van goede wil”. Je zou dan eerst “van goede wil” moeten zijn om te kunnen horen bij degene, waarvoor de Messias is geboren. Maar God heeft zijn welbehagen in mensen. Dat is niet beperkend, dat is juist inclusief. Gods welbehagen gaat uit naar alle mensen. Gods belofte is aan iedereen. Jesaja 45 vers 23 zegt: “Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een word dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren”. Dit haalt Paulus ook aan in Filippensen 2 vers 10-11:  “Opdat in den Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”.

De vraag is of God de gehele aarde kan vervullen met Zijn glorie, of dat dit een ijdel woord zal blijken te zijn. Kolossenzen 1 vers 16 zegt: ”Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen”. En vervolgens een aantal verzen later in vers 20 “ en door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”. Met andere woorden, als Paulus “alle dingen” zegt dan betekent dit ook alle dingen. Hij heeft niet alleen alle dingen gemaakt, maar heeft ook alle dingen weer met Zichzelf verzoend. Zijn dood  aan het kruis was voor de gehele schepping. De mens heeft Hem aan het kruis genageld, maar de Vader heeft Hem in liefde opgewekt tot vergeving van allen. De schepping is er niet om vernietigt te worden, maar uiteindelijk de heerlijkheid van de Vader te huisvesten.

Paulis zegt in 1 Kor.15vers 28:  “Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook  de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”.

Dat is het plan. En God is inderdaad capabel om Zijn plan uit te voeren. Velen staan nu onwillig ten opzichte van Zijn plan. Op dat punt is de mens los van God, los van zijn Oorsprong. Het betekent dat de liefde van God zo groot en intens is dat de mens, zoals hij in deze wereld is, die liefde niet verdraagt, maar als ze de glorie van God zouden kennen die God voor hen weggelegd heeft, zouden ze niet twijfelen om zichzelf over te geven aan de verzoening die Christus bewerkt heeft met Zijn opstanding. “God is liefde” {1Joh.4 vers 8 en 16}. Toen Hij de Zoon voortbracht deed Hij dat om Zijn liefde bekend te maken. Hij heeft de grootheid van Zijn liefde geopenbaard, aan een wereld die vijandig was. “Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”{Joh.1 vers 19}. In de overlevering wordt verteld dat God de liefde schept uit Zichzelf en in een beker schenkt. Hij schent die beker zo vol liefde dat hij overstroomt. De liefde die overstroomt, wordt door de mens als pijn ervaren, dat is nou het lijden van God, dat  Zijn liefde niet nu niet erkent wordt. Maar ondanks dat,  blijft Hij schenken, en die beker zal nooit opdrogen: “Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde” {1Kor.13 vers 13}.

”Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens’.  En laat dat nou het “welbehagen, van kerst zijn. God is op zoek naar de mens en…… Hij brengt de mens terug naar de allesomvattende liefde, terug naar het Vaderhuis.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *