Het verband tussen de Torah en de Psalmen

Door dr. K.D Goverts

Dan kom je op de vraag: kan er verband bestaan tussen de vijf boe­ken van de Psalmen en de vijf boeken van de Torah. Als je gaat ver­ge­­lij­­ken, kun je naast de vijf Psalmboeken het volgende opmerken:

1e Psalmboek: Genesis
2e Psalmboek: Exodus
3e Psalmboek: Leviticus
4e Psalmboek: Numeri
5e Psalmboek: Deuteronomium

Zo staan de liederen 1-41 dus niet zomaar in een willekeurige volgor­de. Elk lied heeft zijn plaats in het geheel. Je zou kunnen zeggen: die 150 psal­­men vormen de geschiedenis van het volk van God.
De vijf boeken van de Torah vormen het spreken van God. En de vijf boe­ken van de Psalmen vormen het antwoord. Woord en antwoord.
Stem en tegenstem. Het spreken van God en van de mens.

Psalm 1 en Psalm 150
Psalm 1 is in feite de inleiding tot alle 150 psalmen.
Welzalig de man…  die drie dingen níet doet en twee dingen wèl.

Hij wandelt niet in de raad van de goddelozen.
Hij staat niet in de kring van de zondaars.
Hij zit niet bij de spotters.

Wat doet hij wèl?
Hij heeft aan de wet, aan de Torah,  een welgevallen.
Hij overpeinst de Torah dag en nacht.

Je hoort hier dus meteen twee keer het woord Torah. De deur van de Psal­men is dus: binnenkomen via de Torah. Zo ging het ook in de sy­­­na­­goge. De Torah werd gelezen en van daaruit wer­den de Psalmen ge­zon­gen. In Psalm 1 ben je dus in het leerhuis, het Bethamadrasj.

En dan kom je uiteindelijk bij Psalm 150:
Looft God in Zijn heiligdom,
looft zijn grote naam alom.

Bij Psalm 150 ben je dus in het HEILIGDOM. Dat is dus het einde van het Psalm­boek. Hallelu’el – prijst God, of: viert God.
Dat is dus de gang van een mens, maar ook de gang door de ge­schie­­de­nis. Psalm 1 en Psalm 150 zou je dus een intochtslied en een slot­lied kun­nen noe­men. Van leer­huis tot heiligdom.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *