De glans op Mozes’ gelaat

Door dr. K.D Govert

Wanneer God Zijn wet [Zijn Torah] geeft op de Har Sinai, op de Berg Sinai, wanneer daar Zijn heilige vinger  heeft geschreven, op die twee stenen tafelen, en Mozes draagt die naar beneden, dan glinstert en glanst zijn gelaat. Er staat een woord qaran, קרן – dat is stralen, glanzen. Het woord qèren betekent: lichtstraal, maar ook: hoorn, en dan heeft het nog een betekenis: voornaamste, principaal. De middeleeuwse Joodse uitleg verbindt een en ander met elkaar: Deze hoorn, qèren, קרן  of lichtstraal symboliseert Malkhut, מלכות of Shekhinah. Shekhinah is de qèren, en zij wordt ook gesymboliseerd door de letter Hé’, ה – een letter die geaspireerd is, die in wezen een ademtocht is. Qèren is de glans, maar het is ook principe, het voornaamste. De middeleeuwse Joodse wijzen hebben de uitdrukking: qèren we-reywaḥ – dat is het Jubeljaar. Mozes draagt de glans van de Shekhinah, als hij de berg afdaalt. En hij legt een bedekking over zijn gelaat, Paulus zegt: opdat de kinderen Israëls niet zouden zien op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Chouraqui: opdat ze niet zouden fixer la fin de l’éphémère. Het einde: telos, τέλος  – Flusser heeft: qéṣ  קץ maar het griekse woord heeft niet alleen de zin van: einde, maar ook doel, of einddoel. Not gazing to the end, zegt Bullinger. Zij zagen wel iets, een moment van de Lichtglans. Maar ze konden nog niet zien tot het einddoel. Want eerst moest Hij komen Die het einddoel zou bereiken, Hij Die alle dingen zou voleindigen, Die Zijn ziel zou uitgieten in de dood, om door Kruis en Opstanding heen een lichtglans te verwerven die niet meer dooft.

Het aangezicht van Mozes glanst zo, dat het een bedekking nodig heeft.

Waarom?
Vanwege Zijn heilige wet?
Neen, Mozes komt met het Evangelie naar beneden. Hebt je het zo wel eens gezien? Hij komt met het evangelie naar beneden. Daarom glanst zijn aangezicht.
Met het Evangelie? Ja, wie dat leert verstaan, daar heeft de wet haar veroordelende en haar verdoemende kracht verloren.
Je krijgt de wet eerst in haar veroordelende en in haar verdoemende kracht.
Maar dan krijgt je de wet in haar zaligmakende bediening.
En wanneer Mozes daar dan komt en zijn aangezicht straalt, dat is omdat daar boven de wet geschreven staat:  IK ben de HEERE uw God. Dat is het Evangelie. Dat is de Stem van Jezus.

Mozes is bekleed met Licht, zoals de middeleeuwse Joodse wijzen zeggen: hij kreeg terug de mantel van Licht, die Adam was kwijtgeraakt. De kotnot ’or, coats of light, die Adam en Eva oorspronkelijk hadden. כתנות אור Dit is evangelische honing uit de Rotssteen Sinai. Zoals Paulus zegt tot de Galaten: gij zijt met Christus bekleed. Je hebt de licht-mantel herkregen. Die tafelen: luḥot,  לוחות enkelvoud: luaḥ  לוח. De oude Joodse wijzen zeggen: van oorsprong waren zij de dauw des hemels. Die tafelen waren gemaakt van dauw. Want de woordstam laḥ is: vochtig zijn, vloeibaar, fris en groen, een aanduiding van de levenssappen die een boom doen uitbotten en bloeien.

Dauw: van die dauw werden de tafelen gemaakt. Later, bij Jesaja, is de dauw een metaphoor, een beeld van de opstanding uit de doden. Zo stond de Heere Jezus op uit de dood, de dauw brak door aarde en harde steen. Zachte kracht, die heelt en geneest.

Mozes, bekleed met Licht.  En dan een mens te mogen zijn die bekleed is met Christus.
Zoals de Engelse mystica Julianne van Norwich zei : Onze kleding is God, die ons liefdevol inwikkelt en omwikkelt, induffelt, rondom ons rond neerhangend in omsluiting uit tedere liefde, om ons toch maar niet los te laten, wij worden zo wonderlijk bemind door Hem dat dit ons besef te boven gaat, niemand kan weten hoe diep, hoe zoet, hoe teder wij worden bemind.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *