Een vrouw van kwaliteit

Door dr. K.D Goverts

In Spreuken 31 gaat het over de deugdzame vrouw. Of zoals de NBG vertaling zegt: Een degelijke huisvrouw”. Maat letterlijk staat er: “een vrouw van kwaliteit”/. Het woord deugdzaam zegt ons weinig en is een ouderwets Nederlands woord. De vertaling van het oorspronkelijke Hebreeuwse woord is verrassend: het betekent kracht, macht, efficiënt, rijkdom en leger

Als je Spreuken 31 leest, dan zie een vrouw, die actief is, de leiding neemt, koopt en verkoopt, creatief is en haar man ondersteunt in zijn werk. Absoluut geen onderdanig type. Hoe doet ze dat?

Ze is bevoegd  en heeft geen slachtoffergedrag. Als je dit leest is ze een gehuwde vrouw, maar ze zou ook single kunnen zijn. Haar omstandigheden hebben geen invloed op haar keuzes. Onder christenen hoor je vaak de klacht: Ik zou graag dit of dat doen, maar mijn man… In dit bijbelgedeelte gaat het niet over het inkomen van de man, er wordt geen melding gemaakt van het uiterlijk van de vrouw of  van haar achtergrond. Ze wordt gewaardeerd om wie ze is. Ze verrijkt het leven van de ander. In vers 11 en 12 staat: Haar man vertrouwt op haar, en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven. Ze is dus in staat hem als man succesvol te maken door echt achter hem te staan.

Ze staat onder Gods leiding. In Spreuken 31 bereikt de vrouw veel door Gods kracht. Voor mij is ze een bijzondere vrouw, om na te volgen. Ze had werknemers, ze plande haar agenda om geen tijd te verknoeien, ze was bevoegd in onroerend goed, ze vond haar gezondheid en dat van haar familieleden belangrijk, ze lette op de koopjes als ze winkelde, ze was creatief, had geen burn-out, ze vreesde God en was niet bang voor de toekomst.

Maar de diepere betekenis ligt in de typologie in de verhaal. Lees Jeremia 31 vers 22 maal “Hoelang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Here schept iets nieuws op aarde: de vrouw zal de man omvangen” {Jeremia 31 vers 22}. Een prachtige profetie. Je zou kunnen zeggen, de vrouw {Maria} zal de man {Hebr.de Geber =  de sterke, de Messias} ontvangen. Toen de Vader op aarde de Zoon vlees deed worden, gebeurde er iets nieuws. Een nazaat van de vrouw Eva ging de Man {Christus} bevatten.

Nog een mooi beeld zit er in deze tekst. De vrouw is als het ware de omhulling van de man, zoals zij ook het vlees is dat haar plaats in het geheel van de mens opvult. Jeremia 31 vers 22 “de vrouw zal de man omvangen”. Het woord voor vrouwelijk in het Hebreeuws is “nekebah”, en die naam komt van het woord “nakeeb”, dat “gat” of “holte” betekent. En die holte wordt verondersteld door de man gevuld te worden. Een holte zonder die vulling, zonder die kern erin, wordt verondersteld dus “on-vervuld” te zijn. Zij heeft haar bestemming niet gevonden. Daaruit stamt het gevoel dat een vrouw alleen niet goed is.

In de Bijbel staat het manlijke voor God (als Schepper) terwijl het vrouwelijke staat voor de schepping. God wordt voorgesteld als Vader, terwijl de schepping gezien wordt als een vrouw (die in verwachting is). De relatie Schepper/schepping wordt afgespiegeld in de relatie manlijk/vrouwlijk. Je zou kunnen zeggen dat de Vader de schepping omvat, de “holte” wordt opgevuld door de Man, door God de Vader. En dan ga je Paulus beter begrijpen als hij in de Galaten brief zegt: “Want gij allen, die in Christus gedoopt {geïdentificeerd met Christus} zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus” { Galaten3 vers 27-28}. Op de zevende dag komen man en vrouw tot elkaar. Dan vervult zich wat Hooglied uitdrukt met dat elkaar zoeken en dan elkaar vinden van man en vrouw, die van elkaar gescheiden zijn, zoals God met de schepping die scheiding ook bij zichzelf maakte. Zij zijn van elkaar gescheiden, die beide helften, maar zij weten en voelen dat zij ook bij elkaar horen. En op die zevende dag komt het tot stand, die hereniging van alles wat tegenover elkaar stond, om uiteindelijk te eindigen in de achtste dag. “Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen” {1Kor.15 vers 28}.

Wat een geweldig Plan heeft God met Zijn schepping.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *