Gods verlossende doel met deze wereld

Door Joop Neven

“ Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op” {Klaagliederen 3 vers 22}.

Op diverse plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de ontfermende God. Petrus spreekt in hoofdstuk 3 vers 9 over, dat de Here niet talmt met zijn belofte, aangaande zijn volk Israël. Ook Paulus spreekt ruimhartig over de Redder der wereld. {1Tim.2 vers 4; 1Tim4 vers 9-11}. Al deze teksten wijzen erop dat God werkelijk er op uit is op het behoud van alle mensen, en als het hem niet lukt om dat voor elkaar te krijgen, zou Hij de grootste doelmisser zijn en daar is in de Schrift geen enkel bewijs voor. Sterker nog, Paulus spreekt in krachtige termen over de alles overwinnende liefde van God, keer op keer zegt hij met zoveel woorden dat God op zijn tijd alle dingen aan Christus zal onderwerpen. “Wanneer alles { Grieks: ta-panta, het al} Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”. Als Christus alle barrières tussen God en “alle dingen” heeft geslecht, zullen alle mensen aan Christus onderworpen zijn op precies dezelfde manier als Christus Zichzelf aan de Vader onderwerpt, namelijk vol overgave en blijde gehoorzaamheid. Ja maar zullen velen zeggen: het Nieuwe Testament spreekt toch ook over Gods oordeel, over vergelding en zijn toorn. Maar dan moeten we beseffen dat we de betekenis van deze woorden vergeten zijn. De toorn van God is altijd “Toorn der Hoop”. De juiste toorn heeft altijd het aspect van de hoop in zich. Deze toorn is geen vernietigingsdrang! Maar dit is de wil van God om de bevrijding door te zetten. Paulus geeft zelf handvatten aan om het oordeel en vergelding te zien in het licht van de overwinning. Als God zegt: “Ik ben de Almachtige”, dan houdt dat in, dat God machtig is om alles te doen wat nodig is om de realisering van Zijn plan te bewerkstelligen. Hoewel het onderwijs van Paulus bol staat van uitspraken over “heel de mensheid” { 1Kor.12 vers 6; 1 Kor.15 vers 22; 1Kor.15 vers 27 en 28} lijkt het wel of de mensheid {en zeker de gelovigen} daar niet blij mee is. 1 Korinte 15 laat prachtig zien het versschil tussen Adam en Christus.

Adam   –   Christus

vers 47   1e mens   –   2e mens

vers 45   levende ziel   –   levendmakende Geest

vers 46   natuurlijk   –   geestelijk

vers 42   vergankelijk   –   onvergankelijk

vers 53   sterfelijk   –   onsterfelijk

vers 42   oneer   –   heerlijkheid

vers 43   zwakheid   –   kracht

vers 48   stoffelijk   –   hemels

Rechtvaardiging en leven voor allen
Als je de uiteenzetting van Paulus leest in Romeinen 5, dan spreekt hij over “allen”, namelijk de hele mensheid. “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven”. {Rom.5 vers 18}. Hij zegt als het ware, of je het nou geloofd of niet, God komt tot zijn doel met ieder mens. “Hij laat nooit varen de werken zijner handen”. Het is uitgesloten dat God de mens zijn wil bekend maakt, en tegelijk wil dat de mens niet komt tot het doen van die wil.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *