Het Hebreeuws heeft een paar woorden voor “Geheimenis”.

Door dr. K.D Goverts

sod סוד  – dit woord betekent: Verborgenheid, ook verborgen omgang, zoals in Psalm 25, 14:  “Gods verborgen omgang vinden zielen waar Zijn vrees in woont”. Het woord heeft dezelfde getalswaarde  [zeventig]  als jajin, יין   wijn. Dan het woord raz רז  –  geheimenis, dit heeft dezelfde getalswaarde als: licht, ’or   אור namelijk 207. Raz is een anagram van zar, זר  en zar betekent: “vreemd”. Het geheimenis draagt iets in zich van het vreemde, het onbekende, het ondoorgrondelijke. In het Aramees raza’ רזא .Er is een heel bijzondere tekst waar dit woord voorkomt, maar meestal is het anders vertaald [wegvertaald, zo u wilt, of anders verstaan]. Het is een vers in Jesaja 24 en wel vers 16: Statenvertaling: “Van het uiterste der aarde horen wij psalmen, verheerlijking des Rechtvaardigen. Doch nu zeg ik: ik word mager, ik word mager, wee mij. De trouwelozen handelen trouwelooslijk, en met trouweloosheid handelen de trouwe-lozen trouwelooslijk”.  Nu gaat het ons hier om de woorden die vertaald zijn met: “ik word mager, ik word mager”.

Veel vertalingen gaan in ditzelfde spoor: I waste away, I waste away [NIV]; of: I am wasting away. Ook wel: my leanness, my leanness [Berean Study Bible]. Mijn magerheid. I am ruined, I am ruined, ik ben geruïneerd [New King James]. Ook wel: woe to me, woe to me. Alas for me: wee mij, wee mij. Helaas voor mij [NASB 1995].  Of: I pine away, I am pining away [American Standard Version; International Standard Version]: ik kwijn weg, ik versmacht. Of ook: emaciaton to me: vermagering. Consumption, passing away [Keil -Delitzsch]: uittering,

Een middeleeuwse Joodse weergave zegt het zo:
Wij hoorden zangen, om één te worden in één enkelvoudige eenheid met de Heilige, gezegend is Zijn Naam. Doch ik zeide: mijn geheimenis, mijn geheimenis, razi, razi רזיEn dan zegt de middeleeuwse Joodse verklaarder:

Het eerste Geheimenis is een hemelse Verborgenheid: overvloed wordt ontvangen vanuit Tiph’eret, dat is Schoonheid en / of Erbarmen; rechtstreeks van Boven;
Het tweede is een heilige Verborgenheid, overvloed, ontvangen vanuit Binah, Inzicht; Binah staat boven Tiph’eret.
Tweemaal het woord raz, Geheimenis;  Geheimenis van Boven: of vanuit de Tiph’eret, de centrale Bron, en dan: Geheimenis, nog verder van Boven, vanuit de Binah, het goddelijke Inzicht, want daar moet het vandaan komen.

Je zou zeggen: een Geheimenis, raz, in twee verdiepingen. De eerste verdieping is Tiph’eret, Sieraad, Barmhartigheid. De tweede verdieping is: Binah, ook bekend als de goddelijke Moeder.
De Aramese Bijbel vertaalde zo: “We have heard songs from the wings of The Earth: the army of the righteous ones who spoke a mystery to me. It is a mystery to me. Woe to me! The evil ones have done evil! The evil ones have done great evil!”. “Wij hebben zangen gehoord van de vleugelen van de Aarde; het leger van de rechtvaardigen, zij spraken een Mysterie tot mij. Wee mij. De bozen hebben boos gedaan. De bozen hebben grote boosheid gedaan”

De Syrische Bijbel [Peshitta, in de weergave van Lamsa]:
Therefore glorify the LORD with a song, even the name of the LORD God of Israel in the islands of the sea. From the uttermost parts of the earth we have heard songs, even the glory of the righteous, saying, It is a mystery to me. it is a mystery to me, woe to me, the wicked have dealt treacherously, yea, the wicked have dealt very treacherously. Fear and the pit and the snare are upon you, O inhabitants of the earth. “Daarom, verheerlijk de HEERE met een lied, ja de Naam van de HEERE, de God van Jisra’el op  de eilanden van de zee. Van de uiterste delen der aarde hebben wij zangen gehoord, ja de heerlijkheid van de rechtvaardige, zeggende: het is een geheimenis voor mij, het is een geheimenis voor mij, wee mij, de bozen hebben verraderlijk gehandeld, ja, de bozen hebben zeer verraderlijk gehandeld. Vrees en kuil en strik over u, o bewoners der aarde”.

De Douay Rheims Bijbel vertaalt het zo: From the ends of the earth we have heard praises, the glory of the just one. And I said: My secret to myself, my secret to myself, woe is me: the prevaricators have prevaricated, and with the prevarication of transgressors they have prevaricated. “Van de einden der aarde hebben wij lofzangen gehoord, de glorie van de recht-vaardige. En ik zei: mijn geheimenis voor mijzelf, mijn geheimenis voor mijzelf, wee is het mij: draaiers hebben draaierijen gepleegd, en met de draaierij van overtreders hebben zij gedraaid”.

 De oude Joodse wijsheid zegt: “De wereld kan niet bestaan zonder Geheimenis” The world cannot abide without Mystery. “De wereld kan niet overeind blijven zonder Mysterie”.

Aldus Moshèh de Leon  [1240 – 1305].

Dan gaat het vers van Jesaja 24 op een nieuwe wijze tot ons spreken. het vers begint met psalmen, en met sieraad voor de addiq, de tweede helft van het vers: wee mij, trouweloosheid en daartussen, als midden: mijn Geheimenis voor mij, mijn Geheimenis voor mij. Dus: zangen van de randen der aarde mijn Geheimenis voor mij, mijn Geheimenis voor mij

 wee mij – en daarbij bedenken we: wee is niet een dreigement, maar een angstig voorgevoel [zo hebben we van Kleys Kroon geleerd]: het is het Jiddische oi, oi.

Bitter en zoet: zangen en wee mij, die omgeven de woorden over het Geheimenis. Als Johannes op Patmos het kleine boekje ontvangt uit de hand van de Engel, om het op te eten, dan is zijn reactie: het was zoet als honing in mijn mond, maar daarna was het bitter. Opb. 10, 10.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *