Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Door dr. K.D Goverts

En gij zult uw naam tot een vloekwoord achterlaten voor mijn uitverkorenen, en de Here HERE zal u doden; maar zijn knechten zal Hij met een andere naam noemen, zodat wie zich in den lande zegent……” {Jes.65:15}. zich zal zegenen in de God der waarheid, en wie in den lande zweert, zal zwe­ren bij de God der waarheid; want de vroegere benauwdheden zijn vergeten, ja, zijn verborgen voor mijn ogen”  {v.16} “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen” {v.17}. De vroegere be­nauwdheden zijn vergeten Daar komt de naam naar voren: ‘de God der Waarheid’. Hebreeuws: de God amim. Daar komt ons woord amen vandaan. ‘In den lande’, of  ‘op de aarde’. Er is geen toekomst zonder aarde. “De vroegere benauwdheden zijn vergeten” {Jes.65:16}. Dat wijst op een innerlijk herstel.

Zijn verborgen voor mijn ogen”
Vergeten en verborgen; dat zijn belangrijke sleutels voor de toe­komst. Heel de geschiedenis wordt gekenmerkt door de ‘vroegere’, of letterlijk: ‘de eerste’ benauwdheden. In de loop van de geschiedenis is er heel wat benauwdheid geweest. In vers 17 zien we het contrast:

De hemel nieuw en de aarde nieuw
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroe­ger was, zal niet gedacht worden” {Jes.65:17}. Je kunt ook vertalen: “Ik ben bezig te scheppen”. Letterlijk: de hemel nieuw en de aarde nieuw”.Het zal niemand in de zin komen”. Letterlijk: “het zal niet meer opgaan op het hart”. Je zult het niet meer op je hart krijgen. ‘De hemel nieuw’. De hemel is ook aan vernieuwing toe. Aanvankelijk vormde die hemel één geheel met de aarde. In Genesis 1 wor­den hemel en aarde in één adem genoemd. Hemel en aarde wa­ren op elkaar ingesteld. Samen stelden zij de goede schepping voor. De aar­de als grond waar de mens kan wonen. De hemel als veilig dak. En in de loop van de tijd raakten die hemel en aarde uit elkaar. Dan heb je een he­mel apart en een aarde apart. De aarde raakt zijn dak kwijt. Zoals een huwelijk, dat kapot gaat. Maar dat huwelijk wordt weer hersteld. Er komt verzoening tussen hemel en aarde. De hemel kan weer zijn oorspronkelijke zegenende rol spelen.

Tijden van verademing.
Het her­­stel komt binnen de geschiedenis. Dat zie je met name in het Duizendjarige Rijk. Het herstel komt in de tijd. Niet pas ergens in de eeuwigheid. Wat in de tijd kapot gegaan is, wordt ook in de tijd geheeld. Anders zou het in wezen een misluk­king zijn. Anders zou God eerst de tijd moeten opheffen en de klok moe­­ten stilzetten. In het Duizendjarige Rijk wordt de geschiedenis genezen. Dat is de we­deroprichting van alle dingen. De tijden van verademing. Geen eeu­­wig­heid van verademing, maar tijden van verademing. Opdat er tijden van verademing mogen komen”. “Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting al­ler din­gen” {Hand.3:19ev}. God zet niet de tijd stil, maar gaat de tijd genezen. Gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig….Ik schep Jeruzalem tot ju­bel” {Jes.65:18}.

We zien drie hoofdelementen in dat scheppen: De hemel nieuw, de aarde nieuw en Jeruzalem nieuw.
Pijn, verdriet en kwaad zijn als het ware verweven met de geschiede­nis. Als déze aarde en hemel zouden verdwijnen, hadden ze ook geen zin ge­had. De zin van de geschiedenis is het blijven bestaan van he­mel, aar­de en van Jeruzalem, de stad Gods. Dat volk wordt tot jubel. Dat is het blijvende element.  God gaat weer wo­nen bij de mensen. Hemel en aarde worden weer verenigd. Ik zal juichen over Jeruzalem….. daarin zal niet meer gehoord worden het ge­luid van geween of van geschreeuw” {Jes.65:19}. ‘Schreeuw’ betekent hier: hulpgeroep. De eerste keer komt dat woord voor in het verhaal van Kaïn en Abel. Dat bloed van Abel schreeuwt om hulp.

De hele geschiedenis is ge­te­kend door wenen en roepen om hulp. De genezing van dat hulp­ge­roep en dat geween horen wezenlijk bij het Duizendjarige Rijk.

Alle tranen zullen worden weggewist. Vernedering, angst en wanhoop zijn ten einde.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *