Het gebed van Jeremia

Door dr. K.D Goverts

Met het woord ‘ach’ begint het eerste gebed van Jeremia. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft: “Nee”. Dat is toch heel iets anders. Jeremia zegt niet: “neen; daar is een verzuchting”. Ook zijn laatste gebed opent met dit woord: “ach”. Dat zal wezen als hij de opdracht krijgt om een akker te kopen, als losser, in Anatot. Zie Jer. 32, 17. Zo omvat dit ene woord heel het gebedsleven van de profeet; dit woord typeert heel zijn innerlijke gang.

Het is het ‘ach’ van het lijden, en het ‘ach’ van de worsteling, de ago-nie. Maar er is een nog diepere laag: in het Hebreeuws is het: ‘aleph – hé’ – hé’ (‘ahah) אהה ; en de oude Joodse verklaarders zeggen: dat is een aanduiding van het teruggaan naar de Oorsprong, immers: de ‘Aleph א is de eerste letter, de letter van de Aanvang, de letter van ‘Anokhi, אנכי Ik, waar de Tien Woorden (Ex. 20) mee beginnen; en dan tweemaal Hé’, zoals we die vinden in de Naam: J-H-W-H. יהוה  De eerste Hé’ ה duidt op het Inzicht (Binah), de laatste Hé’  ה op de Geest des HEEREN, die ons trekt met koorden der liefde, om teruggebracht te worden tot Hem.

En als die terugkeer volledig zal zijn, dan zal daar wezen de volledige Godsnaam: de dubbele Naam,  zoals Jeremia die uitspreekt in zijn eerste gebed (èn in zijn laatste bede): Heere HEERE, ‘Adonai ‘Elohim. אדני   אלהים  Het was de dubbele Naam, die voor het eerst gehoord werd, toen God het scheppingwerk had voltooid: Gen. 2, 4: als de HEERE God aarde en hemel maakte. De middeleeuwse Joodse wijzen brengen dit in verband met het Jubeljaar: dan wordt op de Jobheel יובל geblazen, zoals er staat in Jozua, in de geschiedenis van Jericho: when they make a long blast with the horn of Jubilee {Joz. 6, 5}. Deze hoorn is de hoorn van Jobheel, en Jo-bheel is ה Hé’ en de ה blaast adem voor allen. En allen keren dan terug naar hun plaats, zoals geschreven is: ’ahah אהה {Jer. 1, 6} Als ה terugkeert naar ה – dan wordt God genoemd met de dubbele Naam: Adonai Elohim. De complete Naam.

Het woord ’ahah אהה – de uitroep, de verzuchting, de klacht van Jeremia – bevat tweemaal een ה – de eerste ה verwijst naar Binah בינה – het Inzicht, de tweede ה naar Malkhut מלכות Koningschap. Als de laatste ה  terugkeert naar de eerste ה en daarmee alle zijn, alle existentie terug-brengt naar de Eeuwige, dan zal Zijn Naam compleet zijn.

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *