Wat is zonde?

Door Joop Neven

“…. Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. {Matt.1:20}. Zelfs een rechtvaardige schiet te kort in liefde om de Verlosser te verwekken. Jozef schiet te kort in liefde. Daarom ging God zelf dit Kind verwekken. “Want zij zal een zoon baren en Zijn naam zal geroepen worden, Jezus, de Here is redding”.  Dat het kind verwekt uit de Heilige Geest blijkt uit wat Hij zal zijn. Zijn naam drukt uit ”JHWH is redding”.  De aanwezigheid van de Heer is redding. Dit kind is de Aanwezigheid. Hoe blijkt die redding in de wereld? “Want hij zal Zijn volk redden van hun zonden”  Het is merkwaardig, dat het hier niet gaat over de zonden van de volkeren, maar alleen over het volk Israël. Er wordt gesproken van redding van zonden.

Wat is zonde?
Zonde is “doel missen”. Wat is het doel van het volk Israël? De redding van de wereld! Daartoe het is volk van Israël uitgekozen. Daarvoor heeft het geleefd. Slechts gedeeltelijk is deze taak vervuld. Het tekort hiervan is het doel missen, de zonde van Israël. De Verlosser redt Zijn volk van dit tekort. Hij volmaakt Israël als zijn Koning. Daarom zegt Hij straks niet “het betaamt Mij, maar, “het betaamt ONS alle gerechtigheid te vervullen {Matth.3:15}. Als Koning van zijn volk voert Hij de bestemming van Zijn volk volmaakt uit. Daarom richt Jezus Zich direct op het volk Israël en niet op de volkeren. Niet om de  volkeren in de steek te laten, maar juist om hen te redden. De verloren zoon uit de gelijkenis is niet de afgevallen heiden, maar hij is de zoon van Israël. De oudste zoon is de wetsgetrouwe, de jongste de ongehoorzamen, niet wets-getrouw. De engel citeert ook het profetisch woord,  “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent God met ons”. 

“Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus” . Daarmee erkent Jozef Maria als zijn zuivere, ongeschonden vrouw. Hij aanvaardt het Kind. Hij geeft dit Kind zijn Koninklijke naam. Men mag niet vergeten, dat Jezus’ afstammeling van Koning Davids is. De DNA van David is niet uit het bloed verdwenen,  “noch uit de wil des mans, noch uit de wil des vleses ”. God is bij de verwekking van Jezus aan de man, Jozef voorbijgegaan. Maar Jozef krijg als rechtvaardige, een nieuwe opdracht. Deze is niet die van man en verwekker, maar van hoeder, de bewaarder, de beschermer van het Kind en het heil. Jozef is hier groots geweest, hij weet daarmee ook zijn plaatst,  “En hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had”  {Matt. 1:25}.

Tenslotte staat er,  “En hij gaf Hem de naam Jezus, JHWH”.

In dit Kind is de Here redding

Fijne Kerstdagen.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *