“Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt” {Joh.1:29}.

Door dr. K.D Goverts

En die zonde is dus eigenlijk, dat ze hun doel niet bereikt hebben, ze heb­ben het niet gehaald. Omdat ze het niet konden en soms zelfs, om­dat ze het niet wilden. Want dat gaat heel ver. En er zijn gevallen, waarbij je het moeilijk uit elkaar kunt halen. Wan­neer wil een mens niet en wanneer kan hij niet?  “De zonden der wereld”. En de wereld is hier de mensheid. Voor alles wat de mensheid te weinig had, wil Jezus dat óp Zich nemen, wil Hij het Lam zijn.

Broeder tot het einde
Dat is nu de kracht van het bloed. En het diepste geheim dat je kunt zeggen is, dat Jezus onze broeder is geworden. De meeste mensen weten niet meer wat het is, om broe­­­der te zijn. Dat wist Kaïn ook al niet. De mens leeft meestal met de ge­dachte: als ik het nou maar red; ieder voor zich… En dan maar ho­pen: God voor ons allen. Jezus zegt tegen de Vader: Ik wil een broeder zijn. Ik zal zo ver gaan als Ik maar kan. Ik zal de eerste mijl gaan en als het moet, zal Ik de laatste mijl ook gaan. Ik zal een broeder voor ze zijn tot in de dood, tot in het graf. En Jezus heeft nooit het bloed van een ander vergoten, maar Hij heeft zijn eigen bloed laten vergieten. En daarmee heeft Jezus – to­taal – het prin­­­cipe van de bloedwraak omgekeerd. Ik néém geen bloed, Ik zal het géven. Ik zal het geven voor diegenen, die mijn broe­ders zijn, ook al heb­ben ze het er niet naar gemaakt. En zo zal Ik met hen zijn, tot in de dood. Al ga Ik ten dode, Ik zal nog naast hen staan. Jezus heeft zijn broe­ders vastgehouden, zelfs toen zijn broe­ders Hèm de dood in­joe­gen. “Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden!”  {Matt.27:4}. Matteüs pakt hier een term, die vanuit de Torah komt, onder ande­re uit Deuteronomium. Judas zegt: “Ik heb onstraffelijk bloed verraden”.  Letterlijk: “Overgegeven” Dat was de ongelofelijke kracht van het leven van Jezus, dat Hij zon­der zonde was. En zonder zonde betekent, dat je je broeder niet laat vallen. Zondeloosheid is in de Bijbel niet, dat je geen vlieg kwaad doet, want dan kun je nog wel een zondaar zijn. Zondeloosheid is ook niet abstract. ‘Ik doe nooit iemand kwaad’ zeggen sommige men­sen. ‘Ik zit ge­woon op mezelf’. Jezus heeft nooit tegen iemand een aanklacht aangenomen, noch te­gen Petrus, noch tegen Thomas, noch tegen Judas. Hoe heeft Hij de aanklacht overwonnen? Door zijn leven voor zijn broe­ders uit te gie­ten. En dat werd tot een hoogtepunt (dieptepunt) gebracht aan het kruis. Jezus houdt Petrus vast, ook al heeft Petrus Jezus drie keer laten val­­len. Jezus houdt Petrus vast en dan moet de aanklager zwijgen. Zo leidt Je­zus zijn broeders tot over de grenzen van dood en graf heen, tot over de aanklacht heen.

 Zijn bloed kome over ons
En al het volk antwoordde en zeide: zijn bloed kome over ons en over onze kin­deren” {Matt.27:25}.   Deze tekst is heel wat misbruikt.

Al het volk
Een specifieke uitdrukking bij Matteüs. Letterlijk: “Zijn bloed over ons en over onze kinderen” Men zegt dan: ze hebben het zelf gewild, ze hebben de ellende over zich afgeroepen. Die tekst werkt door tot in de concentratiekampen. Zijn bloed; maar dat is het bloed van de verzoening. Ze roepen dus het bloed van de verzoening over zich af. Ze hebben profetisch ge­spro­ken. Ze hebben meer gezegd, dan ze zelf wisten. “Dit is het bloed……… dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zon­den” {Matt.26:28}. Het is dus het bloed, dat vergeving brengt. Dat is dat onschuldige bloed. Zo is Jezus solidair gebleven met degenen, die Hem verdoem­den. Ver­zoe­nen betekent vanuit het Hebreeuwse grondwoord: bedek­ken.  Dat bloed bedekt dus. En bijbels gezien is de zonde dan wèg. Dat is bij ons nog wel eens anders. Wij kunnen wel iets bedekken, maar dan weten we het nog drommels goed. Waar in de bijbel iets be­dekt wordt, is het er ook niet meer. Het tekort van de mensen wordt bedekt door het ‘teveel’, wat Je­zus heeft gedaan. Dat tekort wordt bedekt en dát is nu gerechtig­heid.


Losgekocht
Het tweede woord in dit verband is loskopen. Loskopen kan betekenen: losmaken uit bindingen, die ogen­schijn­­lijk on­verbrekelijk zijn; loskopen uit benauwdheid of uit de dood. Om het populair te zeggen: Jezus heeft de kastanjes uit het vuur ge­haald. Je kunt ook zeggen: Hij heeft óns uit het vuur gehaald. Om een an­der beeld te gebruiken: Jezus haalt je uit een brandend huis, waar je zelf niet meer uit kon komen. Daarmee zet Jezus zijn eigen leven, zijn ei­gen bloed, op het spel. Jezus koopt de mens met het risico van zijn ei­gen leven. Dat is nu loskopen!

Lossen
En dan wordt er nog een derde beeld gebruikt, en dat is lossen. Daar zit het element in van het terugbrengen van bezit. En bezit kan zijn: erfdeel, bezit, familie, relaties. Dan zie je het beeld van de los­ser, die het als bloedverwant dan voor je opneemt.

De losprijs
Het vierde woord in dit verband is: losprijs, losgeld. Concreet voorgesteld: levenslang in de gevangenis, met als enige mo­ge­lijkheid, dat een ander losgeld voor jou betaalt.  En dat losgeld wordt aan de rechter betaald. Als er losgeld betaald is, kan er gratie worden verleend. Jezus heeft dat losgeld betaald met zijn eigen bestaan. Hij heeft dat betaald, om die ander uit de gevangenis vrij te kopen. “Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch Gode zijn losprijs betalen,te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend”  {Ps.49:8}. En in het voorgaande gaat het over vermogen en rijkdom, waar men op vertrouwt. En vermogen kan ook betekenen: kwaliteit. Niemand kan ooit een broeder loskopen. Het gaat hier dus over een broeder. Z­e vertrouwen op hun kwaliteit. “Noch Gode hun losprijs betalen” Hij kan niet aan God een losgeld geven.“Te hoog (lett. te kostbaar) is de prijs voor hun leven (ziel) en voor altoos ontoereikend dat hij voor immer zou voortleven,  de groeve niet zou zien”  {Ps.49:9,10}. In vers 8 staat dus: niemand kan dat.  In vers 16 krijg je het antwoord. “Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen” {Ps.49:16} . Jezus is het vuur of het water van het dodenrijk binnengegaan en Hij heeft gezegd: ‘Ik zal de losprijs worden’.

 Met zijn eigen bloed
Ook in de Hebreeënbrief wordt enorm veel over de kracht van het bloed gezegd en uitgewerkt. Dan ga je begrijpen, waarom dat bloed in de he­mel zo’n waarde heeft. “Niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlos­sing ver­wierf” {Hebr.9:12}. Letterlijk: “Daardoor heeft Hij een eeuwige verlossing gevonden”. Door dat kostbare bloed kon Hij het heiligdom binnengaan. God zei: dat is waardevol voor Mij. En de Vader heeft daar zijn goedkeuring aan ge­ge­ven. Hij zegt: dat leven is zo kostbaar voor Mij, dat breng Ik uit de dood terug. Met dat bloed gaat Jezus de hemelen door. Dan zwijgt de aankla­ger.  En Petrus citeert de Torah, als hij zegt: “Vrijgekocht………met het kostbare bloed van Christus, als van een on­be­ris­pe­lijk en vlekkeloos lam” {1 Petr.1:19}.

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *