Ik heb lief

Door dr. K.D Goverts

Zo begint Psalm 116. Het is een messiaanse Psalm; hier spreekt Christus. Het is de Heer die dit zegt. Zo staat het er, in de grondtekst. Er staat niet iets bij; er staat niet: “Ik heb God lief”, of “Ik heb de Heere lief.” Er staat alleen maar: Ik heb lief.

Een oude preek zegt het zo mooi:  Ik heb lief: zo is Christus opgestaan uit de schoot Zijns Vaders. Zo is Christus opgestaan uit de schoot der eeuwigheid. Ik heb lief. Zo is Christus afgedaald in de kolk van smarten en in het graf van de tijd. Ik heb lief. Zo heeft Christus gezongen, wanneer Hij Zijn volk naspeurde op de velden der ellende. Zo heeft Hij gezongen wanneer Hij u kwam op te zoeken. Hij is de Enige, die liefheeft. Hij is de Enige die dat vermag. Hij is de Enige die dat kan volhouden, die kan volharden tot het einde. Zie, daarin ligt dan ook uw en mijn zaligheid, omdat Hij liefheeft.

De Liefde Gods

Een oude spreuk zegt dat de Liefde de oudste van alles is. Wilt ge zoeken naar haar begin en afkomst? Gij zult na al uw vorsen eindigen in de onverklaarbare Oorsprong en bekennen: zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening is deze Liefde. Ja, de Liefde is zonder geboorte of voorbereiding. Zij fluistert u toe: eer de bergen geboren waren, was Ik daar. Ook  zult ge tevergeefs vragen, zoeken wanneer zij in u begonnen is. Het overkwam u, en ge hadt lief éér gij het wist en rekenschap kondt geven. Dit is het stille, geruisloze werk van de Heilige Geest.

Jeremia 31 “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, zegt de Heere. Daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid” [dat is: verbondstrouw].

God van geloof

Rom. 3, 3 spreekt over het geloof van God. Dwars tegen alles in blijft God gelo-ven. Zou dan het ongeloof van mensen het geloof van God teniet doen? Zo staat het er, letterlijk vertaald. En Mozes zei reeds in zijn slotzang: Hij is een ’El  ’Emunah, een God van trouw, maar nauwkeurig vertaald kunnen we ook zeggen: een God van geloof.

God der hope

Hij is de God der hope. Dat gaat veel dieper dan wat de nieuwe vertaling zegt of andere vertalingen: dat Hij hoop geeft. Hij is de God der hope. Hoop is Zijn Wezen. Hope has a place in a lover’s heart. Omdat de Vader liefheeft, is er in Zijn hart een vaste, eeuwige Hope. Vol verwachting blijft Hij hopen, en die hoop moet al ons leed verzachten.

 

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *