Hij is de Redder van alle mensen.

Door Joop Neven

“Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn” {Fillp.2 vers 10}.

In vrijwel elk commentaar wordt bij Fillp. 2 vers 10 de kanttekening gemaakt `zeker, in de naam van Jezus zal elke knie zich eens buigen, elke tong zal belijden dat hij Heer is. Allen zullen dat niet op de zelfde manier doen. Gelovigen zullen zich van harte voor Hem neerbuigen en zich vol vreugde aan Hem onderwerpen. Ongelovigen zullen ertoe worden gedwongen knarsetandend zullen ze Zijn macht erkennen en zich onder Zijn juk buigen`.

De vraag komt dan op, is dit vanzelfsprekend? Het laatste Bijbelboek geeft een beschrijving van de heerschappij van het “ beest” , de stichter van een wereldrijk. De hele aarde zal zich vol verbazing achter hem scharen, nadat hij van een dodelijk wond is genezen. {Openb.13 vers 3}. “Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren?”  {Openb.13 vers 4}. In dat besef zullen de menselijke massa het “ ondier” aanbidden. De enkeling die weigeren, worden gevangen genomen en ter dood gebracht {Openb.13 vers 8-10}. Geen mens is tegen het beest opgewassen. Daarom buigt men de knie, en men aanbidt hem door zijn merkteken op rechterhand of voorhoofd te laten aanbrengen {Openb.13 vers 16-17}.

De kanttekening die men bij Fillp.2 vers 10 plaatsen komt er in feite op neer, dat ongelovigen zich net zo aan de Messias zullen onderwerpen als de generatie van de eindtijd aan het beest. Aangezien Christus oneindig ver boven het beest is verheven, kan dit onmogelijk juist zijn. Zou zulke onderwerping ooit tot eer kunnen strekken van God in zijn hoedanigheid als Vader? {Fillp.2 vers 11}. De Here Jezus zei eens: “ indien iemand de eerst wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en alle dienaar” {Mar.9 vers 35}. Kan Hij zich daar ooit ontpoppen als een hardvochtig despoot, die behagen schept in onderdrukking? Kan de Verlosser, die “ de gestalte van een diensknecht aannam” en die bereid was om zich het aller diepste te laten vernederen {Fillp.2 vers 7-8}, plezier hebben in andermans vernietiging? Zal “ de gezindheid van Christus” {Fillp.2 vers 5} bij Christus komst totaal zijn verdwenen? Dat zij verre! {Hebr.13 vers 8}.

Zeker, de Messias zal Zijn vijanden eens verpletteren {Openb.19 vers 17-21 en 20 vers 7-10}. Maar verpletteren is niet hun eindstation. Zie Openb.21 vers 24 vgl. Rom.5 vers 18-19; 1Kor. 15 vers 22,28; Kol.1 vers 20; 1Tim 2 vers 3-6 en 4 vers 10}. De mensheid zal tot de Verlosser komen omdat zij beseft dat alleen Hij haar kan verlossen. De mensheid zal zich schamen voor haar vijandschap uit het verleden.

Wat een geweldig vooruitzicht geeft dit voor de wereld.

Hij is de Redder van alle mensen.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *