Het kruis is de Boom des levens

Door dr. K.D Goverts

In feite is Jezus de Boom des levens. In de diepste zin van het woord kun je zeggen: de boom des levens is het kruis. Het kruis is de boom des levens.
De middeleeuwse zanger Venantius zegt in een lied: ‘God re­geert vanaf het hout’. Dat hout is het kruis. Amy Carmichael schrijft daar heel ont­roe­rend over. Toen Jezus op de aarde kwam, heeft Hij niet gevraagd om goud, zilver of ingezamelde gelden en donaties. Hij heeft maar om één ding gevraagd: hout om een kruis van te maken.
Dat is de symboliek van het hout.  Het Hebreeuwse woord ’ets betekent zowel hout als boom.

Het hout des kruises is de boom des levens.  Vanaf het hout heeft Hij uitgeroepen: ‘Het is volbracht’. Vanaf het hout heeft Hij gezegd: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.  Toen heeft Hij gebeden voor degenen die niet wisten wat ze deden.
Alleen de Romeinse hoofdman begreep dat Jezus niet was zoals ande­ren, want hij zegt: ’Waarlijk, deze Mens was een rechtvaardige’. Het is wonderlijk dat een Romein puur Hebreeuwse dingen zegt. ‘Waarlijk (amēn), deze Mens (ha adam hazèh) is een rechtvaardige (tsaddiq)’. Dat zijn oerhebreeuwse woorden, uitgesproken door een Romeins com­­­­­mandant. Hij ziet het verschil tussen die Ene en de andere ge­krui­sig­­den. Die middelste is ànders, Hij is geen misdadiger. De hoofdman had wel­licht heel wat mensen aan het kruis zien hangen, maar zo Iemand had hij nog nooit meegemaakt. Deze Mens, deze adam, was een tsad­­­diq. God regeert vanaf het hout en vanaf het hout wordt het de boom des levens om heel de schepping te over­schaduwen.

Hij zeide dan: Waaraan is het Koninkrijk Gods gelijk en waarmede zal Ik het ver­­gelijken?”
Het is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide, en het groeide en werd een boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn tak­ken”{Luc.13:18,19}.

De vogelen des hemels zijn de volkeren. Zij zullen schuilen in de scha­duw van die boom. Het begint met een wortelstokje (sjòresj Jesjaj) uit Je­sa­­ja 11. De getalswaarde van ‘wortel’ is 800 en dat is ook het getal van de nieu­­­­we schepping. De oude schepping gaat tot en met zeven en bij het ge­­­tal acht komt de nieuwe schepping. Die wortel is het begin van de nieu­­­we schepping en uiteindelijk wordt het een banier voor de volke­ren. Die volkeren weten niet wat hen nog zal overkomen.

‘Alle volken zullen komen en voor U neerbuigen in aanbidding’.
‘Zij (de ballingen) zullen komen met geween’, staat er in Jeremia 31:9a. Ze ko­­men met geween, omdat het veel mooier is dan ze dachten. Ze wenen van vreugde, want hiervan hadden ze nooit durven dromen.

Schoner dan de schoonste dromen,
breekt de dag der vrijheid aan.

Schoner dan de schoonste dromen, dat is Jesaja 11, dat is de weder­op­rich­­ting. Het geheim van Jesaja 11 is dat kleine begin, dat leidt tot de tij­den van verademing.

 

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *