Leven in de schaduw van de profeten

Door dr. K.D Goverts

 Als het erop aankomt, zit er in ieder mens iets profetisch. Deze keer zou ik u een ogenblik willen meenemen naar de oude profeten, in de dagen dat Israël in het beloofde land woonde en ook in de tijd dat het volk in ballingschap verkeerde. Deze profeten brengen ons bij het hart van het goddelijke. Zij leiden ons binnen in de sfeer van het Godsmysterie zelf. Deze oude profeten hebben als het ware een heiligdom gebouwd en zij nodigen ons uit: kom maar, je mag hier wonen. Je mag hier vertoeven in het klimaat van de Eeuwige. Dan gaan wij daar binnen en we ervaren dat Hij zelf daar is. Daar is genezing, daar is balsem voor de ziel. We worden overschaduwd door Zijn liefderijke handen. De oude profeten richten een dak op boven ons hoofd; een schuilplaats waar ons hart tot vrede wordt gebracht.

In het boek Handelingen komt dit motief zo mooi naar voren. De apostelen zijn bijeen gekomen om een vergadering te houden en als zij met elkaar gaan nadenken over de geheimenissen van God, de gemeente en de toekomst, dan zeggen ze: hier op de tribune zitten de profeten. Zij zijn die wolk van getuigen, die ons omgeven. Want dan horen we in Hand. 15 de verzen 15 — 18: En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: daarna zal Ik weder keren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en al de heidenen, over welke mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn.

Dit heeft te maken met de genezing van de geschiedenis. Juist met betrekking tot de volkeren zijn er zoveel trauma’s. De volken zijn vaak zo gewond geraakt. En dat heeft verband met de kernvraag, die elke profeet van oudsher heeft bezig gehouden: hoe wordt de geschiedenis genezen? En soms spreekt de goddelijke Stem tot jou dan één enkel woord. Bijvoorbeeld het woord: vergelden. Want dat hangt in de oorspronkelijke hebreeuwse tekst samen met sjalom. Vergelden is eigenlijk: weer heel maken. Vanouds is daar de naam Heiland, in het oude gotisch de Heliand, dat is de Heelmaker. Hij zal uw lijden u vergelden, zong Ten Kate, toen hij Jesaja 35 berijmde. Hij die u uit het diensthuis leidt. De boeien breken die u knelden. Dan voel je: vergelding is dat je van binnen weer heel wordt. Al mijn vragen, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Al mijn pijn breng ik in dat heiligdom en ik vraag om een woord. En dan is daar zo’n woord, dat jou omgeeft. Een woord om in te wonen. Waar woon je? In dat profetische woord. Het werkwoord sjillem, dat dezelfde oorsprong heeft als sjalom, kan zijn: heel maken. Vergelden heeft in ons spraakgebruik vaak de gedachte in zich van: betaald zetten. Dan zitten we in de sfeer van straf en boete. Maar het oude hebreeuws heeft in wezen geen woord voor straf.

Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, zeggen de apostelen. Letterlijk staat hier een woord dat `symphonie’ betekent. Het duidt aan dat ze samenstemmen. De apostelen en de profeten stemmen samen. Het wordt één groot koor, één magistrale harmonie. En dan komt het overige deel der mensen er ook nog bij, al die heidenen. En dan is daar die goddelijke Stem die zegt: Ik heb mijn Naam alvast over hen uitgeroepen. Ze leven dus bij voorbaat al onder die Naam des Heren. Die Naam is over hen geroepen. En als die Naam nu ook nog gaat landen, dan zal daar genezing zijn. Er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen. Zo spreekt de Here, die deze dingen doet, zegt Hand. 15. Hij stelt zich garant, Hij maakt het, Hij brengt het tot stand. En als Hij gaat doorbreken, wie zal Hem tegenhouden? Daarom is dat profetische woord zo krachtig, omdat het Godsgeheim zelf daarin mee­komt. En die werken zijn van eeuwigheid af bekend. Dat is ook zo iets kostbaars: God kent Zijn eigen werk van oertijd af. Als je aan Hem vraagt: weet U wat U gaat doen? dan zegt de Here: ja, dat weet Ik. Mijn werk is Mij bekend. Ik draag die werken al eeuwen lang in Mijn hart. Het is voor Hem niet iets waarvan Hij zegt: daar moet Ik nog eens over nadenken, Ik moet nog eens puzzelen, hoe Ik dat moet oplossen. Neen, Zijn werk is Hem bekend van oertijd af, vanaf de oorspronkelijke tijd, vanaf de verborgen tijd, want dat betekent olam in wezen. Toen was dat geheimenis al verborgen in God, de Schepper van alle dingen. Er zijn ook handschriften die zeggen: Alle Zijn werken zijn van oertijd aan God bekend. Met nadruk: alles.

Daar valt niets buiten. Ze zijn door Hem geweten, staat er ten diepste. Dat is dat innerlijke weten, dat God met zich meedraagt en daarom is er bij Hem geen paniek, geen onzekerheid. Daar gaat dan ook rust van uit. Dat innerlijke weten is het geheim van het profetische kennen. Dus we zouden kunnen zeggen: daar in Hand. 15 komen al die profeten samen. Het is de reunie der profeten. En dat is toch heel ontroerend: al die profeten zijn bezig geweest met die trauma’s. Een profeet is iemand die alle trauma’s weer naar boven gaat halen. Maar dan gebeurt dat wel op een genezende manier. Dan wordt die hut van David weer opgericht. En in die hut is dan ook plaats voor al die volken. Dan is er nog heel wat te verwachten, er is nog zoveel waarvan de Heer zegt: dat wil Ik nog realiseren

Comments (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *